הושע 2:1

Lernen

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃