הושע 2:1

Étudier

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃