הושע 2:1

Study

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃