הושע 2:1

Studio

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃