הושע 2:1

Учиться

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃