הושע 2:1

Estudio

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃