הושע 2:1

Studie

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃