הושע 2:1

勉強

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃