הושע 2:1

Estude

     

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃