הושע 2:1

Estude

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃