הושע 2:1

Студија

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃