ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കാളികളും


Bryn Athyn College Bryn Athyn College-ലെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ STAIRS പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ലാറ്റിൻ കൃതികളുടെയും നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങളുടെയും വാചകം നൽകി. സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ലാറ്റിൻ കൃതികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹീബ്രു, ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും കോളേജിന്റെ കാർപെന്റർ ഫണ്ട് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വീഡൻബർഗ് ലൈബ്രറി അതിന്റെ ആർക്കൈവുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില വിവർത്തനങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനും OCR ചെയ്യാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

General Church of the New Jerusalem General Church of the New Jerusalem സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങളിൽ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അതിന്റെ കനേഡിയൻ അഫിലിയേറ്റ്, കാനഡയിലെ ജനറൽ ചർച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, മറ്റ് ഭാഷകൾ എന്നിവയിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആപ്പ്.

The Lord's New Church Lord's New Church സാമ്പത്തിക സഹായം, പുതിയ ചർച്ച് ഡയറക്ടറി വിവരങ്ങൾ, വിവർത്തന പിന്തുണ, സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളുടെ നിലവിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

General Conference of the New Church യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള General Conference of the New Church പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും അതിന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പിന്തുണയിൽ സ്കോട്ടിഷ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ചർച്ച് ജനറൽ കോൺഫറൻസിൽ ചേർന്നു.

New Church in Australia New Church in Australasia പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

General Convention of the New Jerusalem General Convention of the New Jerusalem, അതിന്റെ Iungerich ഫണ്ട് വഴി, നൂറുകണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെയും Arcana Coelestia യുടെ ന്യൂ സെഞ്ച്വറി പതിപ്പ് പരിഭാഷയെയും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ബേസൈഡ് സ്വീഡൻബോർജിയൻ ചർച്ച് അതിന്റെ ഓൺലൈൻ ആർക്കൈവുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Swedenborg Publishers International Swedenborg Publishers International സ്വീഡൻബർഗിന്റെ പല ഭാഷകളിലുമുള്ള കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥിരമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Swedenborg Foundation Swedenborg Foundation ന്യൂ സെഞ്ച്വറി പതിപ്പും സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളുടെ മറ്റ് വിവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ലാറ്റിനിലും മറ്റ് രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളിലും സൗഹൃദപരമായ കൂടിയാലോചനകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Kempton Project Kempton Project സ്വീഡൻബർഗിന്റെ തിരുവെഴുത്തു റഫറൻസുകൾ, ലാറ്റിൻ പതിപ്പുകളുടെ സ്കാനുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ, സഹായകരമായ നിരവധി ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Swedenborg Society Swedenborg Society സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Center for Swedenborgian Studies കാലിഫോർണിയയിലെ ബെർക്ക്‌ലിയിലുള്ള സെന്റർ ഫോർ സ്വീഡൻബോർജിയൻ സ്റ്റഡീസ് ബൈബിൾ കഥകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ആർക്കൈവുകളിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Pittsburgh Society of the New Church Pittsburgh Society of the New Church ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ പഠന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

New Church Education ചില നവ്യ സഭാ പ്രബോധകരുടെ സാമഗ്രികൾ General Church Education നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

GrandMan Search Software ഗ്രാൻഡ്മാൻ സെർച്ചിന്റെ ഡെവലപ്പർമാരിൽ ഒരാളായ വാൾട്ടർ വെയ്‌സ്, താനും അന്തരിച്ച ജാൻ വീസും സമാഹരിച്ച ക്രോസ്-റഫറൻസുകളുടെയും അടിക്കുറിപ്പുകളുടെയും പ്രധാന ഡാറ്റ നൽകി.

SkyMark Corporation സൈറ്റിനായുള്ള വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് SkyMark Corporation ആണ് നടത്തിയത്.