ക്ലാസുകൾ, കോഴ്സുകൾ, പഠന ഗ്രൂപ്പുകൾ

പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തകൾ പഠിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും ചില വഴികൾ ഇതാ...