ദിവസത്തിന്റെ വാക്യം


"യഹോവേ, എന്നെ കൈവിടരുതേ; എന്റെ ദൈവമേ, എന്നോടകന്നിരിക്കരുതേ."

- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 38:21
Read the chapter...


- .


ഓരോ ദിവസവും അൽപ്പം ആത്മീയ ഉത്തേജനം നേടൂ! ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ അയയ്‌ക്കും, ചിലപ്പോൾ മേൽത്തരമായ ദൃത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങലും.

  ദിവസത്തിന്റെ വാക്യം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക!