ദിവസത്തിന്റെ വാക്യം


"ആകയാല്‍ പ്രതിവാദിപ്പാന്‍ മുമ്പുകൂട്ടി വിചാരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു മനസ്സില്‍ ഉറെച്ചുകൊള്‍വിന്‍ ."

- ലൂക്കോസ് 21:14
Read the chapter...


- .


ഓരോ ദിവസവും അൽപ്പം ആത്മീയ ഉത്തേജനം നേടൂ! ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ അയയ്‌ക്കും, ചിലപ്പോൾ മേൽത്തരമായ ദൃത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങലും.

  ദിവസത്തിന്റെ വാക്യം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക!