2 Χρονικά 11:8

Studio

       

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ