2 Χρονικά 11:8

പഠനം

     

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ