2 Χρονικά 11:8

पढाई करना

     

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ