Phục truyền luật lệ ký 14:16

Lernen

            |

16 chim mèo, chim ụt, con hạc,