Phục truyền luật lệ ký 14:16

Estudio

            |

16 chim mèo, chim ụt, con hạc,