Phục truyền luật lệ ký 14:16

Სწავლა

             |

16 chim mèo, chim ụt, con hạc,