From Swedenborg's Works

 

Tajemství nebe #0

Tajemství nebe (Heger překlad)      

Go to section / 10837  

Next →

Tajemství nebe
od Emanuel Swedenborg

Obsah

Úvodní poznámky překladatele 3
Kdo byl Emanuel Swedenborg 4
První kniha Mojžíšova 7

KAPITOLA 1, 10
1. kapitola Genesis, 10
Stručný obsah vnitřního smyslu, 12
Vnitřní smysl, 15

KAPITOLA 2, 64
Verše 1-17, 65
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 1-17 67
Vnitřní smysl, veršů 1-17 8
Verše 18-25 100
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 18-25 100
Vnitřní smysl, veršů 18-25 101
O vzkříšení člověka z mrtvých a jeho vstupu do věčného života 118

KAPITOLA 3, 122
Vstup do věčného života těch, kteří byli vzkříšeni z mrtvých (pokračování 124)
Verše 1-13, 124
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 1-13, 125
Vnitřní smysl, veršů 1-13 126
Verše 14-19, 150
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 14-19, 150
Vnitřní smysl 3. kapitoly Genesis, veršů 14-19, 152
Verše 20-24, 176
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 20-24, 177
Vnitřní smysl veršů 20-24, 178

KAPITOLA 4, 199
O životě duše neboli ducha 199
4. kapitola Genesis, 201
Stručný obsah vnitřního smyslu, 203
Vnitřní smysl, 205
Několik příkladů o tom, co si duchové za svého života na zemi mysleli o duši neboli duchu, 274

KAPITOLA 5, 277
O nebi a nebeských radostech, 277
5. kapitola Genesis, 277
Stručný obsah vnitřního smyslu, 279
Vnitřní smysl, 280

KAPITOLA 6, 315
Pokračování pasáže O nebi a nebeských radostech, 315
6. kapitola Genesis, verše 1-8, 315
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 1-8, 316
Vnitřní smysl, veršů 1-8, 317
6. kapitola Genesis, verše 9-22, 355
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 9-22, 356
Vnitřní smysl 6. kapitoly Genesis, veršů 9-22, 357
O společnostech, které vytvářejí nebe, 415

---
Tajemství nebe
Emanuel Swedenborg
1. díl (kapitoly 1-6)

První vydání latinského originálu Arcana Coelestia r. 1749 v Londýně

Tento český překlad vychází z následujících pramenů: Arcana Coelestia, Swedenborg Society, London, 1949

The Heavenly Arcana, Swedenborg Foundation, New York, 1956, z latiny do angličtiny přeložil rev. John Faulkner Potts

Secrets of Heaven, Swedenborg Foundation, West Chester, Pensylvania, 2008, z latiny do angličtiny přeložila Lisa Hyatt Cooper

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger
Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová
Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta
Vydáno vlastním nákladem r. 2017
ISBN 978-80-270-1572-6

Úvodní poznámky překladatele

Autor – Emanuel Swedenborg – napsal tuto knihu latinsky a pořídil si také vlastní latinský, co nejdoslovnější překlad Bible z hebrejštiny a z řečtiny, aby co nejpřesněji zachoval vnitřní smysl textu. Tento Swedenborgův překlad budeme používat, pokud to bude potřeba na doplnění nebo upřesnění českého překladu biblického textu. Na začátku každé kapitoly je uveden ekumenický překlad biblického textu, kterým se kapitola bude zabývat. Při výkladu jednotlivých veršů probírané biblické kapitoly a také při citaci nejrůznějších biblických úryvků je vždy uveden ten český překlad, který nejvíce odpovídá Swedenborgovu překladu dotyčného textu. (Jestliže se jedná o jiný než ekumenický překlad, je uveden název překladu.) Pokud český překlad odpovídající překladu Swedenborgovu neexistuje, je uvedený překlad doplněn a upřesněn tak, aby bylo zřejmé, v čem se odlišuje od Swedenborgova překladu. Biblické citáty jsou tištěny kurzívou. Jedná-li se o celý verš, který je vysvětlován, je kurzíva vytištěna tučně a podtržena. Jedná-li se pouze o jednotlivá slova (z biblických veršů), jejichž vnitřní smysl je objasňován, je kurzíva tučně, ale nepodtržena. Další biblické citáty, které doplňují vysvětlovaný text, jsou psány obyčejnou kurzívou.

První český překlad knihy Tajemství nebe, spolu ještě s překlady knih Vysvětlená Apokalypsa (z latinského originálu Apokalypsa Explicata) a Odhalená Apokalypsa (z latinského originálu Apocalypsa Revelata), pořídil v letech 1921-1951 pan B. J. Musil. Tyto překlady bohužel nebyly nikdy oficiálně vydány. Pokud je nám známo, jsou uchovány pouze ve strojopisech, a to u potomků někdejších přátel p. Musila, kteří si těchto překladů velmi cení.

Kdo byl Emanuel Swedenborg?

Emanuel Swedenborg se narodil jako Emanuel Swedberg ve Stockholmu ve Švédsku 29. ledna 1688. Byl třetím dítětem a druhým synem děkana Jespera Swedberga a jeho manželky Sáry Behmové. Otec E. Swedenborga byl prvním kaplanem královského pluku, poté profesorem teologie a později biskupem Švédské luteránské církve. Roku 1719 nová královna Ulrika Eleonora povýšila Emanuela Swedberga a jeho sourozence do šlechtického stavu (tehdy bylo zvykem taková povýšení udělovat dětem biskupů za zásluhy jejich otců) a příjmení rodiny bylo změněno na Swedenborg.

Zájem o vědu probudil ve Swedenborgovi jeho švagr Erik Benzelius, knihovník na univerzitě v Uppsale, který se s velkým zaujetím zabýval matematikou a přírodními vědami. Po ukončení univerzitního studia filozofie odjel Swedenborg ve svých dvaceti letech do ciziny, aby si zde doplnil vzdělání. V Londýně bydlel u různých obchodníků, od nichž se mnohému praktickému naučil. Studoval také práce Newtonovy, které uvedl do Švédska, studoval matematiku v Oxfordu, vedl dlouhé diskuse s astronomy Flamsteedem a Halleyem. Dá se říci, že Swedenborg využil každé příležitosti k setkáním s nejlepšími mysliteli své doby. Když coby starší člověk pohlédl zpět na toto období svého života, uvědomil si, že to byl začátek přípravy na jeho celoživotní dílo.

Po více než dvou letech strávených v Anglii navštívil Swedenborg Holandsko, Francii a Německo. V té době měl připraveny plány pro realizaci čtrnácti mechanických vynálezů, například:

Loď, která může kdekoliv sestoupit i s posádkou pod mořskou hladinu a značně poškodit nepřátelské loďstvo.

Univerzální hudební nástroj, který by umožnil člověku, jenž nemá hudební vzdělání, zahrát všechny melodie zapsané na papíře v notách.

Létající kočár neboli dopravní prostředek, který by se mohl vznášet ve vzduchu.

Metodu, která by zjišťovala přání a stavy mysli analýzou.

Po pěti letech se Swedenborg vrátil do Švédska a začal spolupracovat s velkým švédským vynálezcem Christopherem Polhemem a vydával na své vlastní náklady časopis, který je nyní Švédskou královskou vědeckou akademií uznáván jako její první vědecký časopis. Swedenborg také pracoval dvacet pět let ve vedoucí pozici v oblasti důlního inženýrství. To ho udržovalo v kontaktu s každodenním životem, ale v té době byl též aktivní ve světě vědy. Byl průkopníkem v geologii a napsal první švédskou učebnici algebry. Navíc byl v Evropě známý jako významný filozof. Z jeho pera vzešla tato velká filozofická díla: Filozofické a mineralogické práce, Základní principy přírodních věcí, Nekonečné a konečné příčiny stvoření, Uspořádání království duše (tělo je zde chápáno jako království duše), Království duše (další díl).

Swedenborg se ve svých dílech podrobně zabýval lidskou duší, zejména ho zajímalo – jako mnohé filozofy v 18. století – kde je její sídlo. Ve své knize „Království duše“ (vydané roku 1744 – 45) si Swedenborg uvědomil, že se dostal až na práh duše – došel tak daleko, jak mu tehdejší vědecké metody dovolovaly. Uvědomění si této skutečnosti ho přivedlo až k zásadnímu obratu v jeho životě – z filozofa se stal teologem. Swedenborg byl vždycky křesťanským filozofem odsuzujícím tajný ateistický materializmus, který se rozšířil mezi mnoha jeho vědeckými kolegy. Všechny svoje filozofické práce napsal proto, aby ukázal, že existuje realita, která je nad fyzickým světem.

Práci nazvanou latinsky Arcana Coelestia, česky přeloženo jako Tajemství nebe, publikoval Swedenborg v Londýně v letech 1749 – 1756. V této knize je podrobně vysvětlen vnitřní neboli duchovní smysl biblických knih Genesis (tj. 1. Mojžíšova) a Exodus (tj. 2. Mojžíšova). V průběhu výkladu těchto knih Swedenborg často přidává i výklad různých dalších biblických citátů, které se nějak tematicky dotýkají právě probíraného biblického textu. Navíc jsou mezi jednotlivé kapitoly vloženy pasáže na různá specifická témata týkající se Nebeských nauk. Text knihy Tajemství nebe je rozdělen do kapitol, které odpovídají biblickým kapitolám. Každá jednotlivá kapitola je dále rozdělena do článků, jež jsou očíslovány pořadovými čísly od čísla 1 do čísla 10837.

Překlad prvního dílu knihy Tajemství nebe čtenáři předkládá výklad prvních šesti kapitol Genesis (tj. články č. 1-683). Výchozím textem jsou – s přihlédnutím k latinskému originálu Arcana Coelestia – dva anglické překlady, a to The Heavenly Arcana, překlad upravený Rev. Johnem Faulknerem Pottsem z r. 1956 a Secrets of Heaven od Lisy Hyatt Cooperové z r. 2008.

Go to section / 10837  

Next →


Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6

From Swedenborg's Works

 

Tajemství nebe #356

Tajemství nebe (Heger překlad)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

356. Vnitřní smysl výrazu Kain a slov na jeho dar nepohleděl viz č. 340.

(References: Geneze 4:5)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Tajemství nebe 2417


   Swedenborg Research Tools


Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6

The Bible

 

Genesis 4

Czech BKR         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.

2 A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.

3 Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.

4 Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.

5 Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.

6 I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá?

7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.

8 I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.

9 I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?

10 I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.

11 Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.

12 Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.

13 I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.

14 Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.

15 I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení naKaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.

16 Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.

17 Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.

18 I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.

19 Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.

20 I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.

21 A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.

22 A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.

23 I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své.

24 Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát.

25 Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain.

26 Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, ...

Apocalypse Explained 817

O Písmu svatém 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405

Pravé křesťanství 279


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 337, 346, 347, 348, 349, 485, 527, ...

Pravé křesťanství 466


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 427, 838

Spiritual Experiences 323, 4139

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 3:9, 23, 5:3, 6, 9:20, 12:8, 37:26

Leviticus 3:16, 26:20

1. Samuelova 13:11

2. Paralipomenon 28:9

Jób 15:13, 20, 24:12

Žalmy 9:13, 49:12, 107:34, 127:3

Přísloví 19:3, 28:17

Kazatel 4:4

Jonáš 4, 9

Matouš 23:35

Lukáš 3:38, 11:51

Římanům 6:12

Židům 11:4, 12:24

List Jakubův 5:4

1. list Janův 3:12

List Judův 1:11

Bible Word Meanings

Abele
Abel signifies charity or love, in Genesis 4:2. (Divine Providence 242, Arcana Coelestia 325, and Arcana Coelestia 341). Abel signifies celestial love, which is loving...

abel
Abel signifies charity or love, in Genesis 4:2. (Divine Providence 242, Arcana Coelestia 325, and Arcana Coelestia 341). Abel signifies celestial love, which is loving...

pastýř
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

Kain
'Cain' signifies the doctrine of faith separated from love. See Arcana Coelestia 338 and the sections that follow it.

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

zabil
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

bratr
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ústa
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

enoch
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

zplodil
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

otec
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

Jubal
'Jubal,' as in Genesis 4:21, signifies the doctrine of spiritual things in the new church which succeeded Lamech. Being 'the father of the harp and...

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

poslouchejte
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

sedmkrát
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

adam
Adam je jednou z nejdůležitějších a nejkontroverznějších postav v Bibli, rozdělující i věřící do táborů: ti, kteří věří, že doslova existoval, stvořený Bohem jako první...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Abel, Keeper of Sheep
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cain and Abel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 My Brother's Keeper
Worship Talk | Ages over 18

 Questions Asked by God
Article | Ages over 15

 The Fifth Commandment: You Shall Not Murder
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord’s Great Mercy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Two Brothers and Their Offerings
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Translate: