From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #443

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

443. Empilweni yangemuva kokufa umuntu uphiwa amandla okubona nokwazi ngokuchachile ukuthi eminye imimoya yayinayiphi imiqondo isaphila emhlabeni malungana nomphefumulo, nomumoya, nangempilo yangemuva kokufa; ngokuba uma imimoya igcinwa esimweni esifana neyayikuso isesemzimbeni wemvelo, imi-cabango yayo ifuza imicabango eyayinayo emzimbeni wemvelo, nomcabango wayo uba sobala sengathi uya-menyezwa. Ngolunye usuku, ngabona komunye umuntu owayesanda kufa, okuyinto naye ayiqinisa, ukuthi imbala esesemzimbeni wemvelo wayekholwa ukuthi umumoya ukhona, kodwa wayecabanga ukuthi lowomumoya wawunempilo efiphele ngemuva kokufa. Isizathu sokucabanga kanjalo kwabe kungukuthi uma impilo yomzimba wemvelo ihoxiswa, kakusali lutho ngaphandle kwempilo efiphele nelufikifiki; ngokuba wayethatha umzimba wemvelo njengomnini wempilo, ngakhoke umqondo wakhe womumoya kwakuwumqondo wento engekho; futhi wazigxilisa kulomqondo ngenxa yokubona ukuthi nezilwane zinempilo ecishe ifana neyomuntu. Manjeke waye-mangaliswa wukuthi imimoya nezingelosi zihlala ekukhanyeni okwedlulele, enkaliphweni, enhlakaniphweni, nasen-jabulweni okwedlulele, okuhambisana nokubona noqonda okwedlulele nokuphelele kangangoba awekho amaga-ma aneleyo okukuchaza. Ngakhoke iqiniso elimsulwa wukuthi impilo yemimoya nezingelosi kayifiphele nakancane, kepha iyakhanya futhi ichache ngokwedlulele.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →


Translate: