From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1540

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1540. INGQONDO ENGAPHAKATHI. Njengoba sekuke kwaphawulwa, imilando eseZwini eyenzeka ngempela iqale eSahlukweni esandulelayo. Yonke eminye imilando, kuze kufinyelele eSahlukweni esandulelayo, noma, kuze kufinyelele lapho kukhulunywa khona ngoEbere, bekuyimilando eqanjiwe. Isiqhubezo somlando kaAbrama lapha sifanekisa engqondweni engaphakathi iNkosi, ikakhulu sifanekisa impilo yaYo ngaphambi kokuhlanganiswa koMuntu waYo ongaphandle noMuntu waYo ongaphakathi baze babentonye noma basebenze njengoMuntu oyedwa, okungukuthi, ngaphambi kokuba uMuntu ongaphandle naYe abe ngowezulu lamazulu nowoBunkulunkulu. Imininingwane yomlando ifanekisa iNkosi, kanti amazwi uqobo afanekisa lezozinto ezifanekiswa ngawo, Kodwa ngoba imininingwane namazwi kuyizincazelo zomlando nakanjani umfundi ugxila kukho, ikakhulu namuhla lapho abantu abaningi, imbala cishe bonke abantu, bengakholwa nakancane ukuthi kukhona ingqondo engaphakathi, kungasaphathwa ukuthi kukhona ingqondo engaphakathi kulelo nalelogama eZwini. Mhlawumbe namanje ngeke bakholwe ukuthi lengqondo ikhona yize isikhonjiswe ngokuchache kangaka kuze kube manje. Kukhona esinye futhi isizathu sokuba ingqondo engaphakathi yehluke kangaka engqondweni engaphandle, kangangokuba ingabonakali. Nokho ukuthi lengqondo ikhona bangakwazi ngokuthi umlando uwodwa kawuyona ingxenye yeZwi, ngokuba kabukho uBunkulunkulu kuwo uma wahlukanisiwe nengqondo yawo yangaphakathi, ekubeni lapho ufana nje nayoyonke eminye imilando nezindaba zezwe. Yingqondo engaphakathi eyenza ukuba umlando oseZwini ubengcwele noma ube noBunkulunkulu. Ukuthi ingqondo engaphakathi yiyona eyiZwi uqobo kuyachacha ngezinto eziningi esezambuliwe, njengokuthi:

Ngayibiza indodana yaMi ukuba iphume eGibhithe (Mathewu 2:15) ;

Nokunye okuningi okufana nalokhu. NeNkosi uQobo, ngemuva koVuko lwaYo, yafundisa abafundi baYo okwakulotshwe ngaYo kuMose nakubaPhrofethi (Luka 24:27), kanjalo yabafundisa ukuthi akukho lutho olulotshwe eZwini olungekho malungana naYo, nombuso waYo, nangeSonto laYo. Lezozinto ezilotshiwe zeZwi zingezezulu likamoya nezezulu lamazulu, kodwa ingqondo yazo yemvelo isikhathi esiningi iqukethe izinto zomhlaba, zomzimba, nezemvelo ezingeke nakancane zibe yiZwi leNkosi. Namuhla abantu kabaqondi lutho ngaphandle kwezinto zomhlaba, nomzimba, nezemvelo. Kabazi nakancane ukuthi izinto zikamoya nezinto zezulu lamazulu ziyini. Kwakwehlukile ngomuntu noma ngelungu leSonto laseMandulondulo nangelungu leSonto laseMandulo. Ukuba lamawomalungu ayephila namuhla efunda iZwi ayengeke ayinake ingqondo yalo yemvelo, ayezoyithatha njengento engelutho, kodwa ayezonaka ingqondo yalo engaphakathi kuphela. Amalungu alawomaSonto ayamangala ukuthi umuntu angaliqonda kanjani iZwi ngenye indlela. Ngakho-ke zonke izincwadi zabantu basemandulondulo nabasendulo zilotshwe ngendlela yokuba zibe nencazelo engaphakathi eyahlukile encazelweni yangaphandle.

(References: Genesise 12:1, 13:1)


Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 261


   Swedenborg Research Tools


Translate: