Jonah 4

Study the Inner Meaning

Tamajaq Portions     

← Jonah 3   John 1 →

2 Inna Yunəs y Amaɣlol : «Ya Əməli! Awak masnat a wər əge harwa əhêɣ akal-in as arat wa ənta iman-net a z'agin? Təksəda n awa da fəl əgmaya d ədəggəg əs Taršiš fəlas əssanaɣ as kay Məššina n əməhhennən d əməggi n arraxmat a təmosa, as izzəwat alham-net, iggət əlluɣ-net. Faw təsimataga y a din-təwəɣa fəl aytedan ahluk wa dasan-təxkama.

3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak Amaɣlol a daɣ-i təkkəsaɣ iman fəlas əssofa iba təməddurt.»

4 Inn'Amaɣlol i Yunəs: « alham da a kay ihan!»

5 Dəffər awen igmad Yunəs aɣrəm wa n Ninif iddənnag-as, iga arat ən tafala iqqim daɣ telay-net, iqqal y awa za igrəwan aɣrəm.

6 Issədwal-du Amaɣlol Əməli esab iyyan dənnəg Yunəs fəl a das-agu telay, y ad t-igməd alham. Esab wa ikna əsəddəwi ən Yunəs.

7 Mišan as affaw tufat aɣôra issok-ay-du Məššina tawəkkay təggaz-tu har tu-təssəɣar.

8 As du-təggəzzay təfuk issəgar-du Məššina əhud iknân tuksay. Təssaɣ təfuk daɣ aɣaf ən Yunəs har ibuk y əkərəkki. Igmay tamattant daɣ Məššina, inna issof iba təməddurt.

9 Mišan inn-as Məššina : «Awa alham da daɣ-ak iga awa igrawan esab a!» Inn-as Yunəs : «Əge tanat as di-iggaz alham har əssofa tamattant!»

10 Təzzar inn-as Amaɣlol : «Kay təh-ik təhanint n asab a du-wər-təssədwala za wər das-təge wala. Esab a d-idwalan ahad iyyanda, iqqur ahad wa hadan.

11 Manəmmək as di-wər-za-təggəz təhanint ən Ninif təmosat aɣrəm zəwwəran a daɣ təɣsâr təxlək togarat tameday əd sanatat təmərwen n əgim n awedan wər nəfreg zələy n əbrur d əlluɣ, əhan-tu tolas hərwan əknânen igət?»

← Jonah 3   John 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 214


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 10441

Sacred Scripture 51

True Christianity 226


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 401, 419

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 4:6, 41:6

1 Kings 19:4, 21:4

Job 7:2, 15, 16

Psalms 86:15, 145:9

Ecclesiastes 7:9

Hosea 13:15

Jonah 1:2, 3:9

Matthew 2:10

Luke 15:28

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: