Jonah 4

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← Jonah 3  

2 Inna Yunəs y Amaɣlol : «Ya Əməli! Awak masnat a wər əge harwa əhêɣ akal-in as arat wa ənta iman-net a z'agin? Təksəda n awa da fəl əgmaya d ədəggəg əs Taršiš fəlas əssanaɣ as kay Məššina n əməhhennən d əməggi n arraxmat a təmosa, as izzəwat alham-net, iggət əlluɣ-net. Faw təsimataga y a din-təwəɣa fəl aytedan ahluk wa dasan-təxkama.

3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak Amaɣlol a daɣ-i təkkəsaɣ iman fəlas əssofa iba təməddurt.»

4 Inn'Amaɣlol i Yunəs: « alham da a kay ihan!»

5 Dəffər awen igmad Yunəs aɣrəm wa n Ninif iddənnag-as, iga arat ən tafala iqqim daɣ telay-net, iqqal y awa za igrəwan aɣrəm.

6 Issədwal-du Amaɣlol Əməli esab iyyan dənnəg Yunəs fəl a das-agu telay, y ad t-igməd alham. Esab wa ikna əsəddəwi ən Yunəs.

7 Mišan as affaw tufat aɣôra issok-ay-du Məššina tawəkkay təggaz-tu har tu-təssəɣar.

8 As du-təggəzzay təfuk issəgar-du Məššina əhud iknân tuksay. Təssaɣ təfuk daɣ aɣaf ən Yunəs har ibuk y əkərəkki. Igmay tamattant daɣ Məššina, inna issof iba təməddurt.

9 Mišan inn-as Məššina : «Awa alham da daɣ-ak iga awa igrawan esab a!» Inn-as Yunəs : «Əge tanat as di-iggaz alham har əssofa tamattant!»

10 Təzzar inn-as Amaɣlol : «Kay təh-ik təhanint n asab a du-wər-təssədwala za wər das-təge wala. Esab a d-idwalan ahad iyyanda, iqqur ahad wa hadan.

11 Manəmmək as di-wər-za-təggəz təhanint ən Ninif təmosat aɣrəm zəwwəran a daɣ təɣsâr təxlək togarat tameday əd sanatat təmərwen n əgim n awedan wər nəfreg zələy n əbrur d əlluɣ, əhan-tu tolas hərwan əknânen igət?»

← Jonah 3  
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 214

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 10441

Sacred Scripture 51

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Bible Studies:

The Word Came to MePřeložit:
Sdílet: