Postanak 11

Serbian (Daničić, Karadžić)

Study the Inner Meaning

← Postanak 10   Postanak 12 →

1 A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.

2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji senarskoj, i naseliše se onde.

3 Pa rekoše među sobom: Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča.

4 Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.

5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovečiji.

6 I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili.

7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog šta govore.

8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.

9 Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.

10 Ovo je pleme Simovo: beše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa.

11 A rodiv Arfaksada požive Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.

12 A Arfaksad požive trideset i pet godina, i rodi Salu;

13 A rodiv Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

14 A Sala požive trideset godina, i rodi Evera;

15 A rodiv Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

16 A Ever požive trideset i četiri godine, i rodi Faleka;

17 A rodiv Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.

18 A Falek požive trideset godina, i rodi Ragava;

19 A rodiv Ragava požive Falek dvesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.

20 A Ragav požive trideset i dve godine, i rodi Seruha;

21 A rodiv Seruha požive Ragav dvesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.

22 A Seruh požive trideset godina, i rodi Nahora;

23 A rodiv Nahora požive Seruh dvesta godina, rađajući sinove i kćeri.

24 A Nahor požive dvadeset i devet godina, i rodi Taru;

25 A rodiv Taru požive Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.

26 A Tara požive sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.

27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.

28 I umre Aran pre Tare oca svog na postojbini svojoj, u Uru haldejskom.

29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.

30 A Sara beše nerotkinja, i ne imaše poroda.

31 I uze Tara sina svog Avrama i Lota sina Aronovog, unuka svog, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svog; i pođoše zajedno iz Ura haldejskog da idu u zemlju hanansku, i dođoše do Harana, i onde se nastaniše.

32 I požive Tara svega dvesta i pet godina; i umre Tara u Haranu.

← Postanak 10   Postanak 12 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1284, 1285 ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54, 58

True Christian Religion 121, 276, 754

Show references from Swedenborg's unpublished works

Spiritual Topics:

Doctrine
Translate: