Postanak 11

Study

           

1 A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.

2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji senarskoj, i naseliše se onde.

3 Pa rekoše među sobom: Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča.

4 Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.

5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovečiji.

6 I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili.

7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog šta govore.

8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.

9 Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.

10 Ovo je pleme Simovo: beše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa.

11 A rodiv Arfaksada požive Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.

12 A Arfaksad požive trideset i pet godina, i rodi Salu;

13 A rodiv Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

14 A Sala požive trideset godina, i rodi Evera;

15 A rodiv Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

16 A Ever požive trideset i četiri godine, i rodi Faleka;

17 A rodiv Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.

18 A Falek požive trideset godina, i rodi Ragava;

19 A rodiv Ragava požive Falek dvesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.

20 A Ragav požive trideset i dve godine, i rodi Seruha;

21 A rodiv Seruha požive Ragav dvesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.

22 A Seruh požive trideset godina, i rodi Nahora;

23 A rodiv Nahora požive Seruh dvesta godina, rađajući sinove i kćeri.

24 A Nahor požive dvadeset i devet godina, i rodi Taru;

25 A rodiv Taru požive Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.

26 A Tara požive sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.

27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.

28 I umre Aran pre Tare oca svog na postojbini svojoj, u Uru haldejskom.

29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.

30 A Sara beše nerotkinja, i ne imaše poroda.

31 I uze Tara sina svog Avrama i Lota sina Aronovog, unuka svog, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svog; i pođoše zajedno iz Ura haldejskog da idu u zemlju hanansku, i dođoše do Harana, i onde se nastaniše.

32 I požive Tara svega dvesta i pet godina; i umre Tara u Haranu.

  

Exploring the Meaning of Postanak 11      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1279. The subject treated of is the first Ancient Church, which was after the flood (verses 1 to 9).

AC 1280. Concerning its first state, that all had one doctrine (verse 1); its second state, that it began to decline (verse 2); its third, that the falsities of cupidities began to reign (verse 3); its fourth, that men began to exercise dominion by means of Divine worship (verse 4) and therefore the state of the church was changed (verses 5 and 6); so that none had the good of faith (verses 7 to 9).

AC 1281. The second Ancient Church is then treated of which was named from Eber--and its derivation and state, which finally ended in idolatry (verses 10 to 26).

AC 1282. The origin of a third Ancient Church is treated of, which from being idolatrous became representative (verses 27 to 32).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: