Ezechiel 7

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 6   Ezechiel 8 →

1 Potom stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Slyš, synu člověčí: Takto praví Panovník Hospodin o zemi Izraelské: Ach, skončení, přišlo skončení její na čtyři strany země.

3 Jižtě skončení nastalo tobě; nebo vypustím hněv svůj na tě, a budu tě souditi podlé cest tvých, a uvrhu na tě všecky ohavnosti tvé.

4 Neodpustí zajisté oko mé tobě, aniž se slituji, ale cesty tvé na tebe uvrhu, a ohavnosti tvé u prostřed tebe budou. I zvíte, že já jsem Hospodin.

5 Takto praví Panovník Hospodin: Bída jedna, aj hle, přichází bída.

6 Skončení přichází, přichází skončení, procítil na tě, aj, přicházíť.

7 Přicházíť to jitro na tebe, obyvateli země, přicházíť ten čas, přibližuje se ten den hřmotu, a ne hlas rozléhající se po horách.

8 Již tudíž vyliji prchlivost svou na tě, a docela vypustím hněv svůj na tebe, a budu tě souditi podlé cest tvých, a uvrhu na tě všecky ohavnosti tvé.

9 Neodpustíť zajisté oko mé, aniž se slituji, ale podlé cest tvých zaplatím tobě, a budou ohavnosti tvé u prostřed tebe. A tak zvíte, že já jsem Hospodin, ten, kterýž biji.

10 Aj, teď jest ten den, aj, přicházeje,přišlo to jitro, zkvetl prut, vypučila se z něho pýcha,

11 Ukrutnost vzrostla v prut bezbožnosti. Nezůstaneť z nich nic, ani z množství jejich, ani z hluku jejich, aniž bude naříkáno nad nimi.

12 Přicházíť ten čas, blízko jest ten den. Kdo koupí, nebude se veseliti, a kdo prodá, nic toho nebude litovati; nebo prchlivost přijde na všecko množství její.

13 Ten zajisté, kdož prodal, k věci prodané nepůjde nazpět, by pak ještě byl mezi živými život jejich, poněvadž vidění na všecko množství její nenavrátí se, a žádný v nepravosti života svého nezmocní se.

14 Troubiti budou v troubu, a připraví všecko, ale nebude žádného, kdo by šel k boji; nebo prchlivost má oboří se na všecko množství její.

15 Meč bude vně, mor pak a hlad doma; kdo bude na poli, mečem zabit bude, toho pak, kdož bude v městě, hlad a mor zahubí.

16 Kteříž pak z nich utekou, ti na horách, jako holubice v údolí, všickni lkáti budou, jeden každý pro nepravost svou.

17 Všeliké ruce klesnou, a všeliká kolena rozplynou se jako voda.

18 I přepáší se žíněmi, a hrůza je přikryje, a na všeliké tváři bude stud, a na všech hlavách jejich lysina.

19 Stříbro své po ulicích rozházejí, a zlato jejich bude jako nečistota; stříbro jejich a zlato jejich nebude jich moci vysvoboditi v den prchlivosti Hospodinovy. Nenasytí se, a střev svých nenaplní, proto že nepravost jejich jest jim k urážce,

20 A že v slávě okrasy své, v té, kterouž k důstojnosti postavil Bůh, obrazu ohavností svých a mrzkostí svých nadělali. Protož obrátil jsem jim ji v nečistotu.

21 Nebo vydám ji v ruku cizozemců k rozchvátání, a bezbožným na zemi za loupež, kteříž poškvrní jí.

22 Odvrátím též tvář svou od nich, i poškvrní svatyně mé, a vejdou do ní, boříce a poškvrňujíce jí.

23 Udělej řetěz, nebo země plná jest soudů ukrutných, a město plné jest nátisku.

24 Protož přivedu nejhorší z pohanů, aby dědičně vládli domy jejich; i učiním přítrž pýše silných, a poškvrněny budou, kteříž jich posvěcují.

25 Zkažení přišlo, protož hledati budou pokoje, ale žádného nebude.

26 Bída za bídou přijde, a novina bude za novinou, i budou hledati vidění od proroka, ale zákon zahyne od kněze, a rada od starců.

27 Král ustavičně kvíliti bude, a kníže obleče se v smutek, a ruce lidu v zemi předěšeny budou. Podlé cesty jejich učiním jim, a podlé soudů jejich souditi je budu. I zvědí, že já jsem Hospodin.

← Ezechiel 6   Ezechiel 8 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 130


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 374, 623, 878, 2799, 5044, 5585, 5886, ...

Apocalypse Revealed 20, 47, 52, 151, 208, 323, 476, ...

O Pánu 4, 28

O Písmu svatém 35

Pravé křesťanství 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 66, 131, 175, 179, 237, 304, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 60

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 52, 94, 99

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 25:13

Deuteronomium 32:25

Soudců 8:24, 27

Žalmy 74:7

Přísloví 11:4, 13:21, 24:16

Izajáš 15:2, 16:10, 24:1, 2, 30:22, 59:11, 12

Jeremiáše 3:21, 6:12, 24, 25, 26, 7:20, 34, 8:15, 13:14, 17:4, 19:3, 36:31

Pláč Jeremjášův 1:20, 2:3, 4, 9, 4:9, 18, 5:2

Ezechiel 11, 12, 13, 7:3, 8, 27, 8:16, 17, 9:9, 10, 11:21, 12:19, 23, 25, 28, 14:3, 23, 16:16, 19, 43, 59, 18:30, 20:8, 21:7, 12, 22:22, 31, 24:14, 21, 30:3, 33:28, 29

Ozeáš 12:3

Jóel 1:15

Ámos 8:2

Micheáš 3:6, 6:9

Sofonjáš 1:13, 14, 16, 18

Zacharjáš 12:14

Zjevení Janovo 7:1

Word/Phrase Explanations

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

holubice
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

kolena
A knee,' as in Genesis 30:5, signifies conjugial love. The king,' as in Isaiah 66:12, signifies celestial love. A knee,' as in Ezekiel 7:17, signifies...

stříbro
'Money' relates to truth.

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Translate: