Ezechiel 6

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 5   Ezechiel 7 →

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, řkoucí:

2 Synu člověčí, obrať tvář svou proti horám Izraelským, a prorokuj proti nim,

3 A rci: Hory Izraelské, slyšte slovo Panovníka Hospodina: Takto praví Panovník Hospodin horám a pahrbkům, prudkým potokům a údolím: Aj, já, já uvedu na vás meč, a zkazím výsosti vaše.

4 A tak zpustnou oltářové vaši, a ztroskotáni budou sluneční obrazové vaši, a rozmeci zbité vaše před ukydanými bohy vašimi.

5 Povrhu také mrtvá těla synů Izraelských před ukydanými bohy jejich, a rozptýlím kosti vaše okolo oltářů vašich.

6 Kdekoli bydliti budete, města zpuštěna budou, a výsosti zpustnou. Pročež popléněni budou a zpustnou i oltářové vaši, potroskotáni budou a přestanou ukydaní bohové vaši, a sluneční obrazové vaši zpodtínáni, a tak vyhlazena budou díla vaše.

7 I padnou zbití u prostřed vás, a zvíte, že já jsem Hospodin.

8 A pozůstavím některé z vás, kteříž by ušli meče, mezi pohany, když rozptýleni budete do zemí.

9 I budou se rozpomínati na mne, kteříž z vás zachováni budou mezi národy, mezi něž budou zajati, že jsem kormoucen byl srdcem jejich smilným, kteréž odstoupilo ode mne, a očima jejich, kteréž smilníce, chodily za ukydanými bohy svými, a tak sami se býti hodné ošklivosti seznají pro nešlechetnosti, kteréž páchali ve všech ohavnostech svých.

10 A zvědí, že já jsem Hospodin, a že jsem ne nadarmo mluvil, že na ně uvedu zlé toto.

11 Takto praví Panovník Hospodin: Tleskni rukou svou, a dupni nohou svou, a rci: Nastojte na dům Izraelský, že pro všecky ohavnosti nejhorší mečem, hladem a morem padnouti mají.

12 Ten, kdož daleko bude, morem umře, a kdo blízko, mečem padne, ostatní pak a obležený hladem umře, a tak docela vyleji prchlivost svou na ně.

13 A zvíte, že já jsem Hospodin, když budou zbití jejich u prostřed ukydaných bohů jejich vůkol oltářů jejich, na všelikém pahrbku vysokém, na všech vrších hor, a pod všelikým dřevem zeleným, i pod všelikým dubem hustým, na kterémkoli místě obětovávali vůni libou všelikým ukydaným bohům svým.

14 Nebo vztáhnu ruku svou na ně, a učiním zemi tuto zpustlou, zpustlejší než poušť Diblat, po všech obydlích jejich. I zvědí, že já jsem Hospodin.

← Ezechiel 5   Ezechiel 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 129


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1292, 2722, 2831, 3812, 4503, 4552, 5897, ...

Apocalypse Revealed 323, 336, 392, 459, 591

O Pánu 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386, 391, 392, 405, 587, 811

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 60

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 26:25, 30, 31

Numeri 15:39, 33:46

Deuteronomium 30:1

1 Královská 14:23

Nehejháš 1:8

Izajáš 2:18, 5:25, 6:13, 24:1, 7, 57:5, 7

Jeremiáše 7:32, 8:1, 2, 9:10, 13:27, 24:10, 25:11, 42:22, 51:18, 50

Ezechiel 5:12, 13, 9:4, 12:16, 14:22, 15:8, 20:28, 43, 21:7, 19, 22:14, 23:41, 33:27, 28, 35:9, 36:1, 31

Ámos 7:9

Micheáš 1:7, 6:1

Sofonjáš 3:12

Zacharjáš 10:9

Word/Phrase Explanations

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

zeleným
The color green is almost exclusively used in connection with plants in the Bible (the exceptions include two stomach-turning references to moldy plagues in Leviticus),...


Translate: