Daniel 12

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Daniel 11   Ozeáš 1 →

1 Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.

2 Tuť mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné.

3 Ale ti, kteříž jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky.

4 Ty pak Danieli, zavři slova tato, a zapečeť knihu tuto až do času jistého. Mnozíť budou pilně zpytovati, a rozmnoženo bude umění.

5 Zatím viděl jsem já Daniel, a aj, jiní dva stáli, jeden z této strany břehu řeky, a druhý z druhé strany břehu též řeky.

6 A řekl muži tomu oblečenému v roucho lněné, kterýž stál nad vodou té řeky: Když bude konec těm divným věcem?

7 I slyšel jsem muže toho oblečeného v roucho lněné, kterýž stál nad vodou té řeky, an zdvihl pravici svou i levici svou k nebi, a přisáhl skrze Živého na věky, že po uloženém času, a uložených časích, i půl času, a když do cela rozptýlí násilí lidu svatého, dokonají se všecky tyto věci.

8 A když jsem já slyše, nerozuměl, řekl jsem: Pane můj, jaký konec bude těch věcí?

9 Tedy řekl: Odejdi, Danieli, nebo zavřína jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého.

10 Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumějí kteří z nich, ale moudří porozumějí.

11 Od toho pak času, v němž odjata bude obět ustavičná, a postavena ohavnost hubící, bude dnů tisíc, dvě stě a devadesát.

12 Blahoslavený, kdož dočeká a přijde ke dnům tisíci, třem stům, třidcíti a pěti.

13 Ty pak odejdi k místu svému, a odpočívati budeš, a zůstaneš v losu svém na skonání dnů.

← Daniel 11   Ozeáš 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 500

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 183


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 1664, 2531, 2838, 5376, 7051, 7988, 8018, ...

Apocalypse Revealed 51, 171, 256, 478, 548, 562, 704, ...

O Pánu 4

O Písmu svatém 61

Nebe a peklo 171, 346, 518

Pravé křesťanství 606, 652, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 199, 222, 608, 610, 700, 717, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Spiritual Experiences 303

Scriptural Confirmations 2, 4, 15, 38

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 29:38, 32:32, 33:14

Deuteronomium 32:36, 40

Soudců 5:31

Žalmy 16:9, 107:43

Přísloví 3:35

Kazatel 12:9

Izajáš 8:16, 26:19, 29:11

Jeremiáše 30:7, 10

Daniel 4:31, 7:21, 25, 8:11, 13, 17, 19, 26, 10:4, 13, 11:33, 35

Matouš 13:43, 24:15, 21, 25:46

Marek 13:19

Lukáš 7:35, 10:20, 21:24

Jan 5:28, 11:24

1. list Korintským 15:40

List Judův 1:9

Zjevení Janovo 4:9, 5:1, 10:4, 5, 11:2, 13:5, 14:13

Word/Phrase Explanations

Michal
'Michael' signifies genuine truth from the Word.

prachu
The dust and ashes mentioned in Genesis 18:27 signify the Lord's merely human principle from the mother, in respect to his essential divine principle.

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

bezbožní
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Michael—The Great Prince
The name Michael is actually a question, meaning, literally, “Who is like God?” The answer to this question can help us fight against the dragon.
Worship Talk | Ages over 18


Translate: