Ozeáš 1

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Daniel 12   Ozeáš 2 →

1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Ozeášovi synu Bérovu za dnů Uziáše, Jotama, Achasa, Ezechiáše, králů Judských, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského.

2 Když Hospodin začal mluviti k Ozeášovi, řekl Hospodin Ozeášovi: Jdi, pojmi sobě ženu smilnou, a děti z smilstva; nebo nestydatě smilněci tato země, odvrátila se od Hospodina.

3 A tak šel a pojal Gomeru, dceru Diblaimskou, kterážto počala a porodila jemu syna.

4 Tedy řekl jemu Hospodin: Nazoviž jméno jeho Jezreel; nebo po malém času já vyhledávati budu krve Jezreel na domu Jéhu, a přestati káži království domu toho.

5 I stane se v ten den, že polámi lučiště Izraelovo v údolí Jezreel.

6 Opět počala znovu a porodila dceru. I řekl jemu: Nazov jméno její Lorucháma; nebo již více neslituji se nad domem Izraelským, abych jim co prominouti měl.

7 Ale nad domem Judským se slituji, a vysvobodím je skrze Hospodina Boha jejich; nebo nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci.

8 Potom ostavivši Loruchámu, opět počala a porodila syna.

9 I řekl: Nazov jméno jeho Loammi; nebo vy nejste lid můj, a já také nebudu váš.

10 A však bude počet synů Izraelských jako písku mořského, kterýž ani změřen, ani sečten býti nemůže. A stane se, že místo toho, kdež řečeno jim bylo: Nejste vy lid můj, řečeno jim bude: Synové Boha silného a živého jste.

11 I budou shromážděni synové Judští a synové Izraelští spolu, a ustanovíce nad sebou hlavu jednu, vyjdou z této země, ačkoli veliký bude den Jezreel.

← Daniel 12   Ozeáš 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 2606, 10325

Apocalypse Explained 655

On the Athanasian Creed 165

O Písmu svatém 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 184

Pravé křesťanství 247

Scriptural Confirmations 54


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 8904, 10217

Apocalypse Revealed 134

O Pánu 4, 15

O Písmu svatém 16

Pravé křesťanství 130


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 119, 141, 734, 805

Scriptural Confirmations 4, 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 14:13, 30, 34:16

Deuteronomium 31:16

Jozue 19:18

2. Královská 6:18, 10:1, 11, 14:23, 17:6, 20, 19:34

Žalmy 44:7

Izajáš 1:1, 8:3

Jeremiáše 2:20, 23

Ezechiel 16:15

Ozeáš 2:7, 3:1, 5:3

Ámos 1:1, 7:8, 9:8

Micheáš 1:1

Zacharjáš 4:6

Word/Phrase Explanations

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

údolí
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...


Translate: