From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #5922

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

5922. Et indicetis patri meo omnem gloriam meam in Aegypto': quod significet communicationem caeli spiritualis in naturali cum bono spirituali, constat ex significatione indicare' quod sit communicare; ex significatione gloriae' quod sit caelum spirituale, de qua sequitur; ex significatione Aegypti' quod sint scientifica quae in naturali, ita naturale, ut supra n. 5908; et ex repraesentatione Israelis' qui hic pater cum quo communicatio fieret, quod sit bonum spirituale, de qua supra n. 5906; inde patet quod per indicetis patri meo omnem gloriam meam in Aegypto' significetur communicatio caeli spiritualis in naturali cum bono spirituali.

(References: Arcana Coelestia 5906, 5908)


[2] Cum hoc quod gloria sit caelum spirituale, ita se 1 habet: sunt duo regna ex quibus caelum, nempe regnum caeleste, et regnum spirituale; regnum caeleste est intimum seu tertium caelum, et regnum spirituale est medium seu secundum; bonum in quo caelestes sunt, vocatur bonum caeleste, et bonum in quo spirituales, vocatur bonum spirituale; bonum caeleste est bonum amoris in Dominum, et bonum spirituale est bonum amoris erga proximum; cum conjunctione duorum illorum regnorum ita 2 est: est bonum charitatis erga proximum quod illa conjungit, internum enim illorum qui in caelesti regno sunt, est amor in Dominum, et externum eorum est charitas erga proximum; internum vero illorum qui in spirituali regno sunt, est charitas erga proximum, et externum eorum est fides inde; ex quo apparet quod conjunctio duorum illorum regnorum fiat per charitatem erga proximum, nam in illam desinit regnum caeleste, et (c)ab illa incohat regnum spirituale, ita ultimum unius est primum alterius, sic excipiunt se mutuo.

[3] Nunc dicatur quid gloria: gloria in supremo sensu est Dominus quoad Divinum Verum, ita est Divinum Verum quod procedit a 3 Domino; gloria autem in sensu repraesentativo est bonum amoris erga proximum seu charitas, quae est bonum externum regni caelestis et internum regni spiritualis Domini, nam hoc bonum in genuino sensu est Divinum Verum in caelo; et quia agitur hic de Israele qui est bonum spirituale seu charitas quae facit regnum spirituale in caelis et Ecclesiam spiritualem in terris, idcirco per gloriam Josephi hic quam indicarent Israeli', intelligitur caelum spirituale; caelum spirituale vocatur gloria quia illa quae ibi, apparent in luce, in splendore, 4 in jubare 5 .

[4] Quod gloria praedicetur de Divino Vero quod a Divino Humano Domini, et quod tribuatur Domino ut Regi, regium' enim in sensu interno est Divinum Verum, n. 1728, 2015, 2069, 3009, (x)3670, 4581, 4966, 5044, 5068, constat apud Johannem,

Ceterum Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam Ipsius, gloriam sicut Unigeniti a Patre, plenus gratia et veritate, i 14;

Verbum' est Divinum Verum, hoc quia procedit a Domino, est Ipse Dominus, inde de Divino Vero praedicatur gloria:

(References: Arcana Coelestia 1728, 2015, 2069, Arcana Coelestia 3009, Arcana Coelestia 3670, Arcana Coelestia 4581, Arcana Coelestia 4966, 5044, 5068; John 1:14)


[5] apud Lucam, cum Jesus in monte transformatus,

Ecce viri duo collocuti sunt cum Ipso, qui erant Moses et Elias, qui visi in gloria, ix 30, 31;

ostendebat ibi Dominus Petro, Jacobo et Johanni Divinum Humanum Suum, quale erat et 6 apparebat in luce Divina, et forma in qua tunc 6 visus, sistebat Verbum quale est in sensu interno, ita quale Divinum Verum in caelo, nam Verbum est Divinum Verum 7 pro usu Ecclesiae; ideo quoque simul sistebatur quod Moses et Elias loquerentur cum 8 Ipso, per Mosen' enim repraesentatur Lex, 9 per quam intelliguntur libri ejus cum historicis, et per Eliam' prophetae seu Verbum propheticum; quod per Mosen illa, videatur Praefatio ad Gen. xviii, tum n. 4859 fin., et quod per Eliam 10 hoc, 11 eadem Praefatio, tum n. 2762, 5247 ad fin.:

(References: Arcana Coelestia 2135, 2762, Arcana Coelestia 4859, Arcana Coelestia 5247; Luke 9:30-31)


[6] apud Matthaeum,

Videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli, cum virtute et gloria, xxiv 30;

quod sensus litteralis Verbi sit nubes', et sensus internus sit gloria', consequenter Divinum Verum quale est in caelo, videatur Praefatio ad Gen. xviii, et quod gloria' sit intelligentia et sapientia quae Divini Veri, n. 4809; Verbum quoad sensum externum est in nube', ex causa quia mentes humanae sunt in tenebris, quare si Verbum non foret in nube, vix ab aliquo intelligeretur, et quoque sancta quae sunt sensus interni, a malis in mundo profanarentur; idcirco dicit Dominus apud Esaiam,

Creabit Jehovah super omne habitaculum montis Zionis, et super convocationes ejus, nubem . . . interdiu, et splendorem ignis flammae noctu; nam super omni gloria obtegumentum, et tabernaculum erit in umbram interdiu, iv 5, 6;

(References: Arcana Coelestia 2135, Arcana Coelestia 4809; Isaiah 4:5-6; Matthew 24:30)


[7] inde quoque erat quod super tabernaculo apparuit nubes interdiu et ignis noctu, quia tabernaculum 12 repraesentabat Divinum Humanum Domini, proinde Divinum Verum quod ab Ipso procedit; ita Verbum, quod est Divinum Verum Ecclesiae, videatur n. 3210, (x)3439; tale significatur per 13 haec apud Mosen,

Obtexit nubes tentorium conventus, et gloria Jehovae implevit habitaculum, Exod. xl 34:

apud eundem,

Gloria Jehovae apparuit in tentorio conventus coram omnibus filiis Israelis, Num. xiv 10:

et alibi,

Obtexit tentorium nubes, et apparuit gloria Jehovae, xvii 7 [A.V. xvi 42];

(References: Arcana Coelestia 3210, 3439; Exodus 40:34; Numbers 14:10, Numbers 16:42)


[8] similiter nubes et gloria super monte Sinai, de 14 quibus ita apud Mosen,

Cum ascendit Moses in montem, obtexit nubes montem, et habitavit gloria Jehovae super monte Sinai et obtexit eum sex dies, Exod. xxiv 15, 16;

haec quoque repraesentabantur quia Lex quae est Divinum Verum, e monte illo promulgabatur; 15 quod nubes visa et gloria Jehovae cum Moses ascendit in montem, erat quia 16 in illo repraesentabat Legem, hoc est, Verbum historicum, inde aliquoties dicitur Moses et Prophetae, aut 17 Lex et Prophetae, perque Legem intelliguntur ejus libri cum historicis reliquis, non autem Prophetae, quia hoc Verbum repraesentabatur per Eliam et Elisaeum; 18 est enim Verbum historicum et propheticum, ut notum est; quapropter cum Verbum vocatur Lex et Prophetae, per Legem intelligitur Verbum historicum, et per Prophetas propheticum.

(References: Exodus 24:15-16)


[9] Divinum Verum etiam repraesentabatur per splendorem 19 instar iridis in nube circum cherubos, et supra illos, apud Ezechielem, ubi de illis ita,

Vidi aspectum ignis, sicut splendor circumcirca, sicut aspectus iridis quae est in nube in die pluviae; . . . hic aspectus similitudinis gloriae Jehovae, i 26-28;

et vocatur quoque gloria Jehovae, et gloria Dei Israelis, viii 4, x 18, 19, xi 22, 23; gloria Jehovae' vocatur respective ad caelum intimum, et gloria Dei Israelis' respective ad caelum medium seu spirituale; (m)quod Divinum Verum in caelis appareat in gloria, est quia ipsum verum in caelo spirituali coram oculis apparet ut candida nubes, quam etiam aliquoties videre datum est, ac bonum in vero illo apparet ibi ut igneum, inde nubes per ignem variegata dat aspectus mirabiles, qui sunt gloria in sensu externo; at gloria in sensu 20 interno est intelligentia et sapientia; hae quoque sunt quae repraesentantur per illa.(n)

(References: Ezekiel 1:26-28, 1:27-28, Ezekiel 8:4, 10:18-19, 11:22-23)


[10] 21 Quod Divinum Verum ex quo omnis sapientia et intelligentia, tum apparentia variegatae nubis coram visu externo, sit gloria', etiam constat ab his locis: apud Mosen,

Dixit Jehovah, Vivus Ego, et implebitur gloria Jehovae universa terra, Num. xiv 21;

hoc a Jehovah dictum est, cum 22 repudiabatur populus Israeliticus, et dictum quod infantes eorum modo venirent in terram Canaanem, tunc per quod universa terra impleretur gloria Jehovae', 23 significabatur quod in repraesentativis Ecclesiae apud illos, et in Verbo quod quoad plurimam partem de illis, esset gloria Jehovae qua impleretur totum caelum et inde Ecclesiae sancta:

(References: Numbers 14:21)


[11] apud Esaiam,

24 Seraphim clamabant, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Jehovah Zebaoth, plenitudo omnis terrae gloria Ipsius, vi 3:

apud eundem,

Revelabitur gloria Jehovae, et videbunt omnis caro simul, xl 5:

apud eundem,

Propterea in Urim gloriam date Jehovae, in insulis maris nomini Jehovae Dei Israelis, xxiv 15;

Urim' pro luce quae est ex Divino Vero procedente a Domino; insulae maris' pro illis qui remotiores a vero sunt, n. 1158:

(References: Arcana Coelestia 1158; Isaiah 6:3, Isaiah 24:15, Isaiah 40:5)


[12] apud eundem,

Gloria Libani data est illi, honor Carmeli et Sharonis; illi videbunt gloriam Jehovae, honorem Dei nostri, xxxv 2;

Libanus' pro Ecclesia spirituali, Carmelus et Sharon' pro Ecclesia caelesti, de hac praedicatur gloria Jehovae cum intelligitur caeleste verum quod est charitas, 25 de illa praedicatur honor Dei Israelis cum intelligitur spirituale bonum, quod etiam est charitas:

(References: Isaiah 35:2)


[13] apud eundem,

Surge, illuminare, quia venit lux Tua, et gloria Jehovae super Te exorta est; nam ecce tenebrae obtegunt terram, et caligo populos; sed super Te exorietur Jehovah, et gloria Ipsius super Te videbitur, lx 1, 2;

ibi de Domino, Qui vocatur Lux, ut apud Johannem i 4, 9; et dicitur quod 26 super Ipsum exorietur gloria Jehovae, 27 hoc est, quod Ipsi Divinum Verum: similiter apud eundem,

Propter Me, propter Me faciam, nam 28 quid profanaretur, gloriam Meam (t)non alii do, xlviii 11;

ibi etiam de Domino, gloria' in supremo sensu pro Divino Humano, 29 ita quoque pro Divino Vero, 30 quia hoc ab illo; (m)'non alii dare gloriam' est modo Divino Humano, quod unum cum Se:(n)

(References: Isaiah 48:11, Isaiah 60:1-2; John 1:4, 1:9)


[14] apud Johannem,

Civitas sancta Hierosolyma, descendens e caelo, habens gloriam Dei, et luminare illius simile lapidi pretiosissimo, Apoc. xxi [10,] 11;

civitas sancta Hierosolyma' est regnum spirituale Domini in caelis, et Ecclesia spiritualis Ipsius in terris, de quibus praedicatur gloria; luminare' est verum a Divino.

(References: Revelation 21:10-11)


[15] Quia Divinum Verum est quod 31 repraesentatur per regium in Verbo, 32 siquidem Dominus quoad Divinum Verum repraesentabatur per reges, videantur loca mox supra citata, ideo Ipsi ut Regi tribuitur gloria, ut apud Davidem,

Attollite portae capita vestra, et extollimini ostia mundi, ut ingrediatur Rex gloriae; quis hic Rex gloriae? Jehovah fortis et heros, Jehovah heros belli. Attollite portae capita vestra, et attollite ostia mundi, ut ingrediatur Rex gloriae: quisnam hic est Rex gloriae? Jehovah Zebaoth, Hic est Rex gloriae, Ps. xxiv 7-10:

apud Esaiam,

Regnabit Jehovah Zebaoth in monte Zionis et in Hierosolyma, et coram senioribus Ipsius, gloria, xxiv 23;

gloria' pro Divino Vero; Jehovah dicitur Jehovah Zebaoth' seu Jehovah exercituum ubi agitur de Divino Vero, nam per exercitus' significantur vera, n. 3448.

(References: Arcana Coelestia 3448; Isaiah 24:23; Psalms 24:7-10)


[16] 33 Et quia per regium repraesentabatur Divinum Verum, ideo thronus 34 super quo sedebant reges 35 cum judicabant, vocabatur thronus gloriae, Esai. xxii 23, Jer. xiv 21, xvii (x)12; et apud Matthaeum,

Filius hominis sedebit super throno gloriae Suae, xix 28:

apud eundem,

36 Quando venerit Filius hominis in gloria Sua, et omnes sancti angeli cum Ipso, tunc sedebit super throno gloriae Suae:. . . et dicet Rex illis, xxv 31, 34, 40;

quod thronus dictus thronus gloriae, etiam erat causa quia judicia fiebant ex vero: apud eundem,

Venturus Filius hominis in gloria Patris Sui, cum angelis Suis, et tunc reddet unicuique juxta facta illius, xvi 27.

(References: Isaiah 22:23; Jeremiah 14:21, 17:12; Matthew 16:27, 19:28, Matthew 25:31, 25:40, 25:34)


[17] Ex his etiam patet quid per gloriam in Oratione Dominica intelligitur,

Tuum est regnum, potentia et gloria, in saecula, Matth. vi 13.

Regnum spirituale Domini in caelis, et (x)Ecclesia spiritualis 37 in terris 38 vocatur quoque decus, Esai. lx 7, lxiii 15, lxiv 10 [A.V. 11], Dan, viii 9-11, xi 16, 41, 45. Etiam ideo gloria a Josepho dicitur, quia ipse Josephus repraesentat in supremo sensu Dominum quoad Divinum spirituale seu Divinum Verum, in sensu interno regnum spirituale Ipsius, tum bonum fidei, videatur n. 3969, 4669, 4723, 4727.

-----
Footnotes:

1. The Manuscript inserts res

2. The Manuscript deletes se habet, and inserts est

3. Ipso

4. The Manuscript inserts et

5. The Manuscript inserts (in the margin) et in magnificis apparentiis et decoribus inde quae sunt externa illius caeli at correspondent interno ejus, quodest charitas, tum intelligentia et sapientia, nam hae in charitate sunt et sic ex charitate, et vocantur vera et bona fidei.(n)

6. apparuit

7. ut dictum, idcirco etiam

8. illo

9. hoc est

10. haec

11. in eadem Praef:

12. The Manuscript inserts in supremo sensu

13. quod

14. qua

15. et quod factum

16. ille

17. The Manuscript inserts quoque

18. ideo distinctio sit inter Legem et inter prophetas

19. The Manuscript inserts qui

20. The Manuscript inserts autem

21. Quod gloria sit Divinum Verum

22. repudiaretur

23. et significabatur per

24. The Manuscript has this on page 369, l. 11, after Arcana Coelestia n. 3448 and introduced by Et apud eundem

25. The Manuscript inserts et

26. The Manuscript inserts gloria Jehovae

27. et videbitur

28. quomodo

29. et

30. quod inde procedit

31. significatur

32. et

33. see note 1 page 368

34. in

35. The Manuscript inserts etiam

36. The Manuscript has this ref. after the next

37. The Manuscript inserts Ipsius

38. etiam vocatur

-----

(References: Arcana Coelestia 3969, Arcana Coelestia 4669, 4723, 4727; Daniel 8:9, 8:9-11, 11:16, 11:41, 11:45; Ezekiel 1:26-28; Genesis 45:13; Isaiah 60:7, Isaiah 63:15, 64:11; Matthew 6:13)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: