From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #10574

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

10574. Et dixit, Fac videre mihi quaeso gloriam Tuam': quod significet apperceptionem Divini Veri interni in externo, constat ex repraesentatione Moschis' hic, quod sit externum Ecclesiae, cultus, et Verbi non ira separatum ab interno 1 sicut apud ipsam gentem, de qua n. 10,563, 10,571, ex significatione facere videre' quod sit appercipere, de qua n. 215O, 3764, 4567, 4723, 5400, et ex significatione gloriae Jehovae' quod sit internum Verbi, de qua in Praefatione ad Gen. xviii, et n. 5922, 9429; inde patet quod per dixit Moscheh, Fac videre mihi quaeso gloriam Tuam' significetur apperceptio interni in externo Verbi, Ecclesiae, et cultus.

(References: Arcana Coelestia 2135, Arcana Coelestia 2150, 3764, Arcana Coelestia 4567, 4723, 5400, 5922, Arcana Coelestia 9429, Arcana Coelestia 10563, 10571; Exodus 33:18)


[2] Quod haec significentur per illa verba, etiam constare potest ex praecedentibus hujus capitis, ibi enim in sensu interno agitur 2 de gente Israelitica, et quod Ecclesia apud illam non institui posset, ex causa quia non recipere potuerunt aliquid internum; recipere internum Ecclesiae est recipere Divinum Verum e caelo, et per id caelestem amorem; quoniam de 3 hoc agitur in sensu interno, et usque Moscheh institit ut Jehovah introduceret illos in terram Canaanem, per quod significatur instauratio Ecclesiae, ideo nunc dicit Moscheh, Fac videre mihi gloriam Tuam,' per quod ideo significatur apperceptio Divini Veri interni in externo; quod per gloriam Jehovae' intelligatur tale Divinum quod non

[3] appercipi 4 potuit a Mosche, constat manifeste ex sequentibus hujus capitis, ubi dicitur quod non videre posset facies Jehovae, 5 ita ibi vocatur gloria, sed postquam pertransiverat, videret posteriora, et hoc ex fissura petrae, per quae significatur quod modo externa Ecclesiae, cultus, et Verbi apperciperet, sed non interna; quod tale per gloriam Jehovae' significetur, patet ex eo quod aliquoties dicatur quod viderint gloriam Jehovae, 6 sed fuit nubes quae ita vocata est, ut super monte Sinai, et super tentorio, inque illo, 7 videatur Exod. xvi 10, xxiv 16, 17, Exod. xl 34, 35; Num. xvii 7 [A.V. xvi 42]; et alibi; per nubem' 8 ibi, quae gloria Jehovae dicta est, significatur externum Ecclesiae, cultus, et Verbi, 9 seu sensus litterae Verbi, videatur in Praefatione ad Gen. xviii, et n. 4060, 4061, 5922, 6343 fin., 6752, 8106, 8781, 9430, 10,551.

(References: Arcana Coelestia 2135, Arcana Coelestia 4060, Arcana Coelestia 4391, Arcana Coelestia 5922, 6343, Arcana Coelestia 6752, Arcana Coelestia 8106, Arcana Coelestia 8781, Arcana Coelestia 9430, Arcana Coelestia 10551; Exodus 16:10, 24:16-17, Exodus 40:34-35; Numbers 16:42)


[4] Quod gloria Jehovae' significet internum 10 Verbi, Ecclesiae, et cultus, est quia Divinum Verum procedens a Domino, quale est in caelo, est gloria Jehovae, Divinum enim Verum procedens a Domino 11 apparet ibi ut lux; 12 apparentia Domini in illa luce est quae in genuino sensu intelligitur per gloriam Jehovae'; per apparentiam Domini intelliguntur omnia ibi quae a Domino sunt, quae sunt innumerabilia, et communi voce vocantur caelestia et spiritualia. Quod internum Verbi, Ecclesiae, et cultus significetur per gloriam Jehovae,' est quia illud in (c)ea luce est, externum autem in luce mundi, quapropter hoc in Verbo per nubem' significatur; inde patet quod 13 sensus internus Verbi sit gloria.'

[5] Ex his nunc constare potest quid per gloriam Jehovae' et per lucem' Ipsius in sequentibus his locis significatur, ut apud Esaiam,

Surge, illuminare, quia venit lux Tua, et gloria Jehovae super Te exorta est; ecce tenebrae obtegunt terram, et caligo populos, sed super Te exorietur Jehovah, et gloria Ipsius super Te videbitur ambulabunt gentes ad lucem Tuum, et reges ad splendorem ortus Tui: non occidet amplius sol Tuus, et luna Tua non colligetur, quia Jehovah erit Tibi in lucem aeternitatis, lx 1-3, 20;

agitur ibi de Adventu Domini; 14 'lux' ibi est Divinum Verum procedens a Domino, et gloria Ipsius' ac splendor ortus Ipsius' sunt omne id quod de Domino, deque fide et amore in Ipsum in luce illa apparet tenebrae et caligo quae obtegunt terram et populos' sunt obscura fide et amoris, dicitur enim de instauranda Ecclesia apud gentes; inde sequitur quod per lucem et gloriam, quae exoriturae, et quae videbuntur et ad quas ambulabunt 15 , sint Divina Vera 16 de Domino, 17 deque fide et 18 amore in ipsum ab Ipso:

(References: Isaiah 60:1-3, 60:20)


[6] apud eundem,

Jehovah vocavi Te in justitia, et dedi Te in foedus populo, in lucem gentium: Ego Jehovah, hoc nomen Meum, gloriam Meam alteri non dabo, xlii 6, 8;

agitur (t)etiam ibi de Domino, Qui lux gentium' vocatur quia ab Ipso omne Divinum Verum, et Qui gloria Jehovae, quia in Ipsum omne fidei et amoris: apud eundem,

Erumpet sicut aurora lux tua, ambulabit ante te justitia tua gloria Jehovae colliget te, lviii 8;

(References: Isaiah 42:8, 42:6, 58:8, Isaiah 66:10-11)


[7] similiter: apud eundem,

Gaudete cum Hierosolyma, deliciemini ex splendore gloria 19 Ipsius, lxvi [10,] 11;

Hierosolyma' ibi 20 ut alibi est Ecclesia, et splendor gloriae' est amor veri a Domino: apud Sachariam,

Ego ero (x)illi murus ignis circumcirca, et in gloriam ero in medio ejus, ii (x)9 [A.V.5];

etiam ibi de Hierosolyma, quae est Ecclesia; gloria in medio ejus' est Ipse Dominus quoad omnia veri et boni quae fidei et amoris; quod per gloriam' ibi intelligantur illa quae lucis Divinae sunt, patet: similiter

(References: Isaiah 66:10-11; Zechariah 2:5)


[8] ut apud Johannem,

Sancta Hierosolyma habens gloriam Dei, et luminare illius simile lapidi pretiosissimo; gloria Dei illustrabit illam, et lucerna ejus Agnus; gentes quae salvantur in luce 21 Illius ambulabunt, et reges terrae afferent gloriam et honorem suum in eam. Portae ejus non claudentur interdiu; nox enim non erit ibi, afferent gloriam et honorem gentium in eam, Apoc. xxi 11, 23-25 [,26];

Sancta Hierosolyma' ibi est Ecclesia, quae successura hodiernae; illa quae Ecclesiae sunt, quae sunt fidei et amoris in Dominum a Domino, describuntur 22 per luminare,' per lucem,' et per gloriam'; quia per gloriam intelliguntur illa quae lucis sunt, ideo dicitur gloria Dei illustrabit eam; quisque qui expendit, et ipsas res intuetur, et non haeret in

(References: Revelation 21:11, 21:10-11, 21:23-25, 21:23-26)


[9] solis verbis, videre potest quod per omnia illa significentur talia quae Ecclesiae sunt, at quid per singula significatur docet sensus internus, nam in Verbo 23 nihil inaniter dicitur, ne quidem vocula: apud Lucam,

Viderunt oculi mei salutare Tuum quod praeparasti ante faciem omnium populorum, lucem in revelationem gentium, et gloriam populi Tui Israelis, ii 30-32;

haec in prophetico Simeonis de Domino nato; lux in revelationem gentium' est Divinum Verum procedens a Domino, et gloria populi Israelis' est omne id quod a Domino revelatum est de Se Ipso, deque fide et amore in Ipsum apud illos qui recipiunt; omne hoc vocatur gloria, quia apparet in caelo et in luce ibi, lux ibi est Divinum Verum; 24 per filios Israelis' intelliguntur qui in fide et amore in Dominum.

(References: Luke 2:30-32)


[10] Quod lux sit Dominus quoad Divinum Verum, et quoque gloria quae lucis, patet ex Ipsius Domini verbis, apud Johannem,

Diligebant gloriam hominum magis quam gloriam Dei; Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in Me, in tenebris non maneat, xii 43, 46:

et apud eundem,

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, Deus erat Verbum: erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in mundum: et Verbum caro factum est, et habitavit in nos, et vidimus gloriam Ipsius, gloriam sicut Unigeniti a Patre, i 1, 9, 14;

Verbum' est Divinum Verum, et quoque lux'; et gloria est omne quod apparet de Domino in luce illa.

(References: John 1:1, 1:14, 1:9, 12:43, 12:46)


[11] Haec loca e Verbo allata sunt quia in illis gloria' et simul lux' nominantur, et allata sunt ob finem ut sciatur quod lux' sit Divinum Verum a Domino, ita Ipse Dominus quoad Divinum Verum, et quod gloria' sit omne quod lucis, proinde omne quod ex Divino Vero quod facit intelligentiam et sapientiam apud angelos, et apud homines qui Dominum fide et amore recipiunt. Simile per gloriam' significatur alibi, ut apud Johannem,

Volo ut ubi Ego sum, etiam illi sint Mecum, ut videant gloriam Meam, xvii (x)24:

apud Lucam,

Nonne hoc oportebat pati Christum et ingredi in gloriam Suam? xxiv 26:

apud Matthaeum,

Tunc apparebit signum Filii hominis, et tunc plangent omnes tribus terrae, et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute et gloria, xxiv 30;

(References: John 17:24; Luke 24:26; Matthew 24:30)


[12] per nubes' ibi intelligitur Divinum Verum quale est in luce mundi, ita quale apud homines, et per gloriam' intelligitur Divinum Verum quale est in luce caeli, ita quale' apud angelos; et quia Divinum Verum per nubem' et per gloriam' intelligitur, ideo est Verbum quoad sensum externum et quoad sensum internum quod intelligitur, quoad sensum externum per nubem' et quoad sensum internum per gloriam'; etiam quod apparet in luce mundi est nubes respective ad id quod apparet luce caeli; quod nubes' id sit, videatur 25 Praefatio ad Gen. xviii, et n.4060, 4391, 5922, 6343 fin., 6752, 8106, 8443, 8781, 9430, 10,551.

(References: 1 Kings 8:10-11; Arcana Coelestia 2135, Arcana Coelestia 4060, 4391, Arcana Coelestia 5922, Arcana Coelestia 6343, 6752, Arcana Coelestia 8106, 8443, 8781, Arcana Coelestia 9430, Arcana Coelestia 10551; Numbers 16:42)


[13] Inde est quod nubes etiam in Verbo dicatur gloria,' ut in Exodo,

Gloria Jehovae apparuit in nube, xvi 10:

alibi,

Habitavit gloria Jehovah super monte Sinai; et obtexit eum nubes sex dies, sed species gloriae Jehovae erat sicut ignis comedens in capite montis ante oculos filiorum Israelis, xxiv 16, 17:

et alibi in Exodo,

Obtexit nubes tentorium conventus, et gloria Jehovae implevit habitaculum; nec potuit Moscheh intrare, eo quod habitaret super eo nubes, et gloria Jehovae impleret habitaculum, xl 34, 35:

in Numeris,

Cum congregaretur contio contra Moschen et contra Aharonem, et respiceret ad tentorium conventus, ecce obtexit illud nubes, et apparuit gloria Jehovae, xvii 7 [A. V. xvi 42]:

in Libro 1 Regum,

Nubes implevit domum Jehovae, ita ut non potuerint sacerdotes stare ad ministrandum Propter nubem, quoniam implevit gloria Jehovae domum Jehovae, viii [10,] 11:

et in Apocalypsi,

Impletum est templum fumo et gloria Dei, 26 xv 8;

quoniam Divinum apparuit sicut nubes, ideo per nubem' significatur

(References: 1 Kings 8:10-11; Exodus 16:10, Exodus 24:16-17, Exodus 40:34-35; Numbers 16:42; Revelation 15:8)


[14] Praesentia Divina, et ubi Praesentia Divina ibi Divinum Verum, nam Divinum absque illo non apparet, quoniam est in illo et est illud; inde est quod nubes (t)ibi dicatur gloria; nec aliter potuit apparere genti Israeliticae, quoniam in externis absque interno erant, videatur n. 6832, 8814, 8819, 10,551; sed usque nubes et gloria distinguuntur sicut lux mundi et lux caeli, seu sicut sensus litterae Verbi et sensus (t)internus ejus, et sicut sapientia humana et sapientia angelica. Ex his nunc constare potest quod per dixit Moscheh, Fac videre mihi quaeso gloriam Tuam' significetur ut ostendatur ipsi Divinum internum; et quia Moscheh repraesentabat externum Ecclesiae, cultus, et Verbi, significatur apperceptio Divini Veri interni in externo.

-----
Footnotes:

1. The Manuscript inserts eorum

2. de Ecclesia instituenda apud gentem Israeliticam, et quod Ecclesia non apud illam institui possit, ex causa quia non recipere possent aliquid internum

3. his

4. posset

5. cum pertransiret

6. quae

7. ut

8. quae ibi

9. quod nubes sit externum eorum

10. Ecclesia

11. The Manuscript inserts in coelo

12. The Manuscript inserts inde est

13. The Manuscript inserts etiam

14. quod lux ibi sit Divinum Verum a Domino, et gloria sit omne id quod de Domino et de amore ac fide in Ipsum in luce illa, constare potest, nam agitur de Ecclesia apud gentes; et notum est quod tenebrae et caligo qui obtegunt terram et populos, sint obscura fidei et falsa quae apud illos

15. The Manuscript inserts gentes et reges

16. The Manuscript inserts quae Ecclesiae, ita quae

17. de

18. The Manuscript inserts de

19. ejus

20. et alibi significat Ecclesiam

21. Ipsius

22. per luminare, gloriam regum et gentium

23. The Manuscript inserts prorsus

24. quod filii Israelis sint qui in fide et in amore in Dominum et non Judaei, patet, hi enim non receperunt Ipsum; quod Dominus et Divinum Verum ab Ipso sit lux

25. The Manuscript inserts etiam

26. The Manuscript inserts et virtute ejus,

-----

(References: Arcana Coelestia 6832, Arcana Coelestia 8814, 8819, Arcana Coelestia 10551; Exodus 33:18; Revelation 21:11)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: