Psalmės 44:25

पढाई करना

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.