Bible

 

Ezechiel 32

Bible kralická         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Opět bylo dvanáctého léta, dvanáctého měsíce, prvního dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad Faraonem králem Egyptským, a rci jemu: Lvu mladému mezi národy podoben jsi, a jsi jako velryb v moři, když procházeje se v potocích svých, kalíš vodu nohama svýma, a kormoutíš potoky její.

3 Takto praví Panovník Hospodin: Rozestruť na tě síť svou skrze shromáždění národů mnohých, kteříž tě vytáhnou nevodem mým.

4 I nechám tě na zemi, povrhu tě na svrchku pole, a učiním, že na tobě přebývati bude všelijaké ptactvo nebeské, a nasytím tebou živočichy vší země.

5 A rozmeci maso tvé po horách, a naplním údolí vysokostí tvou.

6 A napojím zemi, v níž ploveš, krví tvou až do hor, tak že i potokové naplněni budou tebou.

7 V tom, když tě zhasím, zakryji nebesa, a zasmušilé učiním hvězdy jejich; slunce mrákotou zastru, a měsíc nebude svítiti světlem svým.

8 Všecka světla jasná na nebesích zasmušilá učiním příčinou tvou, a uvedu tmu na zemi tvou, praví Panovník Hospodin.

9 Nadto zkormoutím srdce národů mnohých, když způsobím, aby došla pověst o potření tvém mezi národy, do zemí, jichž jsi neznal.

10 Učiním, pravím, že trnouti budou nad tebou národové mnozí, a králové jejich hroziti se příčinou tvou velice, když šermovati budu mečem svým před tváří jejich. Budou se zajisté lekati každé chvilky, každý sám za sebe v den pádu tvého.

11 Nebo takto praví Panovník Hospodin: Meč krále Babylonského přijde na tě.

12 Meči udatných porazím množství tvé, nejukrutnějších ze všech národů; tiť zkazí pýchu Egypta, a zahlazeno bude všecko množství jeho.

13 Zahladím i všecka hovada jeho, kteráž jsou při vodách mnohých, tak že jich nezakalí noha člověčí více, aniž jich kaliti budou kopyta hovad.

14 Tuť učiním, že se usadí vody jejich, a potokové jejich že jako olej půjdou, praví Panovník Hospodin,

15 Když obrátím zemi Egyptskou v poušť přehroznou, v zemi prázdnou toho, což prvé v ní bylo, a když zbiji v ní všecky obyvatele. I zvědí, že já jsem Hospodin.

16 Toť jest naříkání, jímž naříkati budou. Tak dcery národů naříkati budou, tak nad Egyptem i nade vším jeho množstvím naříkati budou, dí Panovník Hospodin.

17 Potom bylo dvanáctého léta, patnáctého dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

18 Synu člověčí, naříkej nad množstvím Egypta, a snes jej i dcery národů těch slavných do zpodních míst země k těm, kteříž sstupují do jámy.

19 A rci: Nad kohož bys utěšenější byl? Sstupiž a lež s neobřezanci.

20 Mezi zbitými mečem padnou, meči vydán jest, vlectež jej i všecko množství jeho.

21 Budouť k němu mluviti hrdiny s jeho pomocníky z prostřed hrobu, kdež neobřezanci mečem zbití sstoupivše, leží.

22 Tam jest Assur i všecka zběř jeho, jehož hrobové jsou vůkol tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče.

23 Jehož hrobové jsou po stranách jámy, aby byla zběř jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče, kteříž pouštívali strach v zemi živých.

24 Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti neobřezanci byvše zbiti, padli od meče, a sstoupili do zpodních míst země, kteříž pouštívali strach svůj v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

25 Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.

26 Tam Mešech, Tubal i všecko množství jeho, a vůkol něho hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštívali strach svůj v zemi živých.

27 Ačťkoli ti ještě nelehli s hrdinami, kteříž padli z neobřezanců, kteříž sstoupili do hrobu s zbrojí svou vojenskou, a podložili meče své pod hlavy své, a však důjdeť nepravost jejich na kosti jejich; nebo strach hrdin byl v zemi živých.

28 I ty mezi neobřezanci potřín budeš, a lehneš s zbitými mečem.

29 Tam Edom, králové jeho, i všecka knížata jeho, kteříž položeni jsou i s svou mocí s zbitými mečem. I ti s neobřezanci lehnou a s těmi, kteříž sstupují do jámy.

30 Tam knížata půlnoční strany všickni napořád, i všickni Sidonští, kteříž sstoupí k zbitým, s strachem svým, za svou moc stydíce se, a ležeti budou ti neobřezanci s zbitými mečem, a ponesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

31 Ty uhlédaje Farao, potěší se nade vším množstvím svým, Farao i všecko vojsko jeho, zbiti jsouce mečem, dí Panovník Hospodin.

32 Nebo pustím strach svůj v zemi živých, a položen bude mezi neobřezanci s zbitými mečem Farao i všecko množství jeho, praví Panovník Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 155


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 42, 290, 1151, 1186, 1201, 1808, ...

Apocalypse Revealed 49, 51, 52, 53, 285, 312, 413, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 28

O Písmu svatém 14

O víře 54

Nebe a peklo 119

Pravé křesťanství 198


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 131, 304, 357, 372, 388, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 10:21, 22, 15:14

Deuteronomium 32:41

Jób 41:23

Přísloví 30:30

Kazatel 9:12

Izajáš 13:10, 14:9, 10, 16, 17, 25, 19:19, 34:3

Jeremiáše 25:26, 43:8, 46:1, 12, 26, 49:34

Ezechiel 8:1, 12:13, 19:3, 25:12, 26:16, 17, 20, 27:2, 13, 28:7, 10, 21, 23, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 2, 12, 16, 17, 18, 35:8, 38:6, 39:4

Nahum 3:18

Matouš 24:29

Zjevení Janovo 6:12, 8:12, 16:6, 18:10

Významy biblických slov

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

síť
To cast the net on the right side,' as in John 21:6, signifies teaching the good of life.

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

nebesa
„Vzduch“ v Bibli představuje myšlenku, ale velmi obecně - spíše jako naše schopnost vnímat myšlenky a způsob, jakým máme tendenci myslet, spíše než naše konkrétní...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

světla
'The two luminaries' denote love and faith in the internal self.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

králové
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

jámy
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

neobřezanci
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hlavy
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kosti
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 72

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

72. Verse 16. And having in His right hand seven stars, signifies all knowledges of good and truth from Him. This is evident from the signification of "having in His right hand," as being from Him; for "hand" signifies power, thus it signifies whatever pertains to one, and so also whatever is from him. It is said "right hand," because "right hand" signifies the power of good through truth. (That "hand" signifies power, see Arcana Coelestia, n. Arcana Coelestia 878, 3091, 4931-4937, 6947, 10019; and consequently that it signifies whatever pertains to one, and so also whatever is from him, 9133, 10019, 10405; that the "right hand" signifies the power of good through truth, see n. 9604, 9736, 10061; and that "the right hand of Jehovah" signifies the Lord's Divine power, thus omnipotence, see n. 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133, 10019.) This is evident also from the signification of "stars," as being the knowledges of good and truth, of which more in what follows; and from the signification of "seven," as being all (see above, n. 20, 24).

(Odkazy: Revelation 1:16; The Apocalypse Explained 20, 24)


[2] That "stars" signify the knowledges of good and truth, thus goods and truths, is from the appearance in the spiritual world; for there the Lord appears as a sun, and angels from afar off as stars. Angels appear thus from their reception of light from the Lord as a sun, thus from their reception of Divine truth, which is from the Lord, for this is the light of heaven. From this it is that it is said in Daniel:

The intelligent shall shine as the brightness of the expanse; and they that justify many, as the stars for ever and ever (Daniel 12:3).

The "intelligent" are they that are in truths, and "they that justify" are those that are in good (see the work on Heaven and Hell 346-348).

[3] When it is known to any that the "sun" signifies the Lord in respect to Divine love, thus also Divine love from the Lord, and that "stars" signify the truths of the church and knowledges thereof, these can also know what is signified in the Word where it is said that "the sun shall be darkened," and that "the stars shall not give light," also that they "shall fall from heaven;" and also what "stars" signify when mentioned elsewhere in the Word, as in the following passages. In Isaiah:

I will make the land a waste, and destroy the sinners thereof out of it; the stars of the heaven and the constellations thereof shall not shine forth with their light; the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not make bright her light (Isaiah 13:9-10).

The vastation of the church is here treated of, which is when there is no good of love any more, nor any truths of faith. The "land" that shall be laid waste is the church; the "land" is the church (as may be seen above, n. 29.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 29)


[4] In Ezekiel:

When I shall extinguish thee I will cover the heavens, and will make the stars dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine; all the luminaries of light will I make dark over thee, and I will set darkness upon the land (Ezekiel 32:7-8

"Darkness upon the land" means falsities in the church. In Joel:

The sun and the moon shall be darkened, and the stars withdraw their brightness (Joel 2:10-11; 3:15).

In Matthew:

In the consummation of the age, after the affliction of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken (Matthew 24:29; Mark 13:24).

In Daniel:

From one of the horns of the he-goat went forth a horn, a little one, and it waxed exceeding great towards the south, and towards the east, and towards splendor; and it waxed great towards the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the host (Daniel 8:9-11).

By the "host of the heavens" the goods and truths of the church in the complex are meant (see Arcana Coelestia 3448, 7236, 7988, 8019); in particular, such as combat against falsities (see n. 7277). From this Jehovah is called "Jehovah Zebaoth," that is, Jehovah of Hosts (see n. 3448, 7988).

(Odkazy: Mark 13:24-25)


[5] In Revelation:

The dragon with his tail drew the third part of the stars of heaven to the earth (Revelation 12:4).

The "stars" here also are the goods and truths of the church, and the knowledges thereof; the "third part" is the greater part; but what is signified by the "dragon" will be told in what follows. In the same:

The stars of heaven fell unto the earth (Revelation 6:13).

In the same:

A star from heaven is fallen unto the earth (Revelation 9:1).

In the same:

There fell from heaven a great star burning as a torch; it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters (Revelation 8:10).

As "stars" signify the goods and truths of the church and the knowledges thereof, by their "falling from heaven" is signified that these perish. In David:

Jehovah telleth the number of the stars, He calleth them all by names (Psalms 147:4).

In the same:

Praise ye Jehovah, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:3).

In the book of Judges:

The kings came, they fought from heaven; the stars in their courses fought (Judges 5:19-20).

Since the angels in the spiritual heaven shine as stars, and since all the truths and goods that are with the angels are from the Lord, therefore the Lord, as He is called an "Angel," is likewise called a "Star," as in Moses:

There shall arise a star out of Jacob, and a Scepter shall arise out of Israel (Numbers 24:17).

In Revelation:

Jesus, the bright and morning Star (Revelation 22:16).

From this it can be seen:

Why the wise men from the east saw a star, and followed it, and why it stood where Jesus had been born (Matthew 2:1-2, 9).

From this it can now be known what is signified by the "seven stars" that were in the right hand of the Son of man, who there is the Lord in respect to the Divine Human (see above, n. 63.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 63)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 60, 79, 88, 90, 96, 179, 184, 402, 422, 458, 517, 525, 535, 709, 718


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 63

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

63. Verse 13. And in the midst of the seven lampstands one like unto the Son of man, signifies the Lord, from whom is the All of heaven and of the church. This is evident from the signification of "in the midst," as being in the inmost (see Arcana Coelestia., n. 1074, 2940, 2973); and as all things proceed from the inmost, as light proceeds from the center to the circumferences, so "in the midst" signifies from whom; also from the signification of "the seven lampstands," as being the new heaven and the new church (of which just above, n. 62; and from the signification of "the Son of man," as being the Lord in respect to the Divine Human, and also in respect to Divine truth, because Divine truth proceeds from His Divine Human. From this it can be seen why the Lord appeared "in the midst of seven lampstands," namely, because from Him the All of heaven and the church proceeds; for it is the good of love and of faith that makes heaven and the church, and that this good is from the Divine is known in the Christian world, and as it is from the Divine, it is from the Lord, for the Lord is the God of heaven, and the Divine of the Lord makes heaven (see the work on Heaven and Hell (Heaven and Hell 2-6), n. 7-12-6, 7-12; and that this is His Divine Human, see n. 78-86).

(Odkazy: Heaven and Hell 78-86; Revelation 1:13; The Apocalypse Explained 62)


[2] That the Son of man is the Lord in respect to the Divine Human, and also in respect to Divine truth, because Divine truth proceeds from His Divine Human, is evident from those passages in the Word where the Son of man is mentioned. Thus in John:

The multitude said to Jesus, How sayest Thou, The Son of man must be lifted up? Who is this Son of man? Jesus answered thee, Yet a little while is the light with you; walk while ye have the light, lest darkness overtake you. While ye have the light believe in the light, that ye may be sons of light (John 12:34-36).

From these words it is clear that "the Son of man" and "Light" have a like signification; for when the people asked, Who is the Son of man? the Lord answered that He was the Light in which they should believe. (That "light" is the Divine truth proceeding from the Lord's Divine Human, see in the work on Heaven and Hell 126-140; and in The Doctrine of the New Jerusalem 49; thus also the Son of man. )

[3] In Luke:

Blessed are ye when men shall hate you for the Son of man's sake (Luke 6:22).

"For the Son of man's sake" is for the sake of Divine truth that proceeds from the Lord. Divine truth is the All of faith in and of love to the Lord. Because the evil deny these things, and those who deny also hate them, while the good acknowledge them, therefore it is said that the good are blessed.

[4] In the same:

The days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, but ye shall not see it. Then they shall say to you, Lo here, or Lo there. Go not away, nor pursue after (Luke 17:22-23).

"To desire [to see] one of the days of the Son of man," is to desire Divine truth, which is genuine truth, as to something thereof; the end of the church is here meant, when there will no longer be any faith, because there will be no charity, at which time all Divine truth will perish; and because Divine truth is signified by "the Son of man," it is said, "Then shall they say, Lo here, or Lo there; pursue not after."

[5] In the same:

When the Son of man cometh, shall He find faith upon the earth? (Luke 18:8);

which means that when Divine truth shall be revealed out of heaven it will not be believed. Here also, "the Son of man" is the Lord in respect to Divine truth; the coming of the Lord is the revelation of Divine truth at the end of the church (see Arcana Coelestia 3900, 4060).

[6] In Matthew:

As the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west, so shall the coming of the Son of man be. Then shall appear the sign of the Son of man in heaven; and then shall all the tribes of the earth lament, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven, with power and glory (Matthew 24:27, 30).

That by "the coming of the Lord in the clouds of heaven" is here signified the revelation of Divine truth at the end of the church, see above n. 36.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 36)


[7] In the same:

I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of power, and coming in the clouds of heaven (Matthew 26:64).

And in Luke:

From henceforth shall the Son of man be seated at the right hand of the power of God (Luke 22:69).

"The Son of man" is the Lord in respect to the Divine Human, and in respect to Divine truth proceeding from Him; "to sit at the right hand of power" means that He has omnipotence; its being said that they were now about to see this means that Divine truth was in its omnipotence when the Lord in the world had conquered the hells and reduced to order all things there and in the heavens, and that thus those who received Him in faith and love could be saved (see Arcana Coelestia 9715. That to "sit at the right hand" means omnipotence, see Arcana Coelestia 3387, 4592, 4933, 7518, 8281, 9193; that all the power of good is by means of truth, n. 6344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643. That Divine power itself is by means of Divine truth proceeding from the Lord's Divine Human, see n. 6948; that the "clouds" in which the Son of man is to come are the Word in the letter, which is Divine truth in the ultimate of order, see the preface to chapter 18 of Genesis, n. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8443, 8781; and that "glory" is Divine truth itself, such as it is in the internal sense of the Word, see n. 4809, 5922, 8267, 9429).

(Odkazy: Arcana Coelestia 6948)


[8] From this it can now be seen what is signified by these words in Revelation:

I saw, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on His head a golden crown (Revelation 14:14).

And in Daniel:

I saw in the night visions, and behold, there came with the clouds of the heavens one like unto the Son of man (Daniel 7:13).

Because all judgment is executed according to truth, therefore it is said, that it was given to the Lord:

To execute judgment, because He is the Son of man (John 5:27); and that:

The Son of man shall render unto every man according to his deeds (Matthew 16:27);

and that:

When the Son of man shall come, He shall sit on the throne of His glory, and shall judge (Matthew 25:31).

[9] In Matthew:

He that soweth the good seed is the Son of man, the field is the world, the seed are the sons of the kingdom, the tares are the sons of the evil one (Matthew 13:37-38).

"Good seed" is Divine truth; it is therefore said that the Son of man soweth it; "the sons of the kingdom" are Divine truths in heaven and the church; for "son" is truth (see Arcana Coelestia 489, 491, 533, 1147, 2623), and, in the contrary sense, falsity, which also is "the son of the evil one."

[10] In the same:

The Son of man hath not where to lay His head (Matthew 8:20);

by which is meant that Divine truth had no place anywhere, that is, with any man at that time. That the Son of man was about to suffer and be put to death (Matthew 17:12, 22-23; 26:2, 24, 45; Mark 8:31; 9:12, 31) signifies that thus they were about to treat Divine truth, consequently the Lord, who was Divine truth itself. This He also teaches in Luke:

But first must the Son of man suffer, and be rejected of this generation (Luke 17:25).

(Odkazy: Matthew 26:24-25)


[11] In Jeremiah:

No man [vir] shall dwell there; neither shall a son of man [hominis] sojourn there (Jeremiah 49:18, 33).

And in the same:

In the cities no man [vir] shall dwell, nor shall a son of man [hominis] pass through them (Jeremiah 51:43).

He who does not know the spiritual sense of the Word believes that by "cities" here are meant cities, and that by "man," and "son of man," are meant a man and a son; and that the cities were to be so desolated that no one should be in them, but it is the state of the church in respect to the doctrine of truth that is described by these words; for "cities" are the doctrinals of the church (see Arcana Coelestia 402, 2449, 3216, 4 492, 4493); and "man" is its very truth conjoined with good (see n. 3134, 7716, 9007); therefore a "son of man" is truth.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4492-4493; Ezekiel 12:2-3)


[12] As Divine truth proceeding from the Lord was signified by "the Son of man," therefore the prophets by whom it was revealed were called "sons of man" (as Daniel 8:17; and Ezekiel 2:1, 3, 6, 8; 3:1, 3-4, 10, 17, 25; 4:1, 16; 8:5-6, 8, 12, 15; 12:2, 3, 9, 18, 22, 27). As most things in the Word have also a contrary sense, so "son of man" has a contrary signification, which is the falsity opposite to truth. Thus in Isaiah:

What art thou, that thou art afraid of man, that dies; and of the son of man, who shall be as grass (Isaiah 51:12).

And in David:

Put not your trust in princes, in the son of man, with whom there is no salvation (Psalms 146:3).

"Princes" are primary truths (see Arcana Coelestia 2089, 5044); so, in the contrary sense, primary falsities; and "the son of man" is falsity itself.

(Odkazy: Ezekiel 12:2-3)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 60, 69, 72, 77, 83, 96, 113, 131, 146, 151, 166, 183, 200, 319, 375, 401, 409, 411, 431, 594, 906, 907


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: