Bible

 

Ezechiel 32

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Opět bylo dvanáctého léta, dvanáctého měsíce, prvního dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad Faraonem králem Egyptským, a rci jemu: Lvu mladému mezi národy podoben jsi, a jsi jako velryb v moři, když procházeje se v potocích svých, kalíš vodu nohama svýma, a kormoutíš potoky její.

3 Takto praví Panovník Hospodin: Rozestruť na tě síť svou skrze shromáždění národů mnohých, kteříž tě vytáhnou nevodem mým.

4 I nechám tě na zemi, povrhu tě na svrchku pole, a učiním, že na tobě přebývati bude všelijaké ptactvo nebeské, a nasytím tebou živočichy vší země.

5 A rozmeci maso tvé po horách, a naplním údolí vysokostí tvou.

6 A napojím zemi, v níž ploveš, krví tvou až do hor, tak že i potokové naplněni budou tebou.

7 V tom, když tě zhasím, zakryji nebesa, a zasmušilé učiním hvězdy jejich; slunce mrákotou zastru, a měsíc nebude svítiti světlem svým.

8 Všecka světla jasná na nebesích zasmušilá učiním příčinou tvou, a uvedu tmu na zemi tvou, praví Panovník Hospodin.

9 Nadto zkormoutím srdce národů mnohých, když způsobím, aby došla pověst o potření tvém mezi národy, do zemí, jichž jsi neznal.

10 Učiním, pravím, že trnouti budou nad tebou národové mnozí, a králové jejich hroziti se příčinou tvou velice, když šermovati budu mečem svým před tváří jejich. Budou se zajisté lekati každé chvilky, každý sám za sebe v den pádu tvého.

11 Nebo takto praví Panovník Hospodin: Meč krále Babylonského přijde na tě.

12 Meči udatných porazím množství tvé, nejukrutnějších ze všech národů; tiť zkazí pýchu Egypta, a zahlazeno bude všecko množství jeho.

13 Zahladím i všecka hovada jeho, kteráž jsou při vodách mnohých, tak že jich nezakalí noha člověčí více, aniž jich kaliti budou kopyta hovad.

14 Tuť učiním, že se usadí vody jejich, a potokové jejich že jako olej půjdou, praví Panovník Hospodin,

15 Když obrátím zemi Egyptskou v poušť přehroznou, v zemi prázdnou toho, což prvé v ní bylo, a když zbiji v ní všecky obyvatele. I zvědí, že já jsem Hospodin.

16 Toť jest naříkání, jímž naříkati budou. Tak dcery národů naříkati budou, tak nad Egyptem i nade vším jeho množstvím naříkati budou, dí Panovník Hospodin.

17 Potom bylo dvanáctého léta, patnáctého dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

18 Synu člověčí, naříkej nad množstvím Egypta, a snes jej i dcery národů těch slavných do zpodních míst země k těm, kteříž sstupují do jámy.

19 A rci: Nad kohož bys utěšenější byl? Sstupiž a lež s neobřezanci.

20 Mezi zbitými mečem padnou, meči vydán jest, vlectež jej i všecko množství jeho.

21 Budouť k němu mluviti hrdiny s jeho pomocníky z prostřed hrobu, kdež neobřezanci mečem zbití sstoupivše, leží.

22 Tam jest Assur i všecka zběř jeho, jehož hrobové jsou vůkol tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče.

23 Jehož hrobové jsou po stranách jámy, aby byla zběř jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče, kteříž pouštívali strach v zemi živých.

24 Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti neobřezanci byvše zbiti, padli od meče, a sstoupili do zpodních míst země, kteříž pouštívali strach svůj v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

25 Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.

26 Tam Mešech, Tubal i všecko množství jeho, a vůkol něho hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštívali strach svůj v zemi živých.

27 Ačťkoli ti ještě nelehli s hrdinami, kteříž padli z neobřezanců, kteříž sstoupili do hrobu s zbrojí svou vojenskou, a podložili meče své pod hlavy své, a však důjdeť nepravost jejich na kosti jejich; nebo strach hrdin byl v zemi živých.

28 I ty mezi neobřezanci potřín budeš, a lehneš s zbitými mečem.

29 Tam Edom, králové jeho, i všecka knížata jeho, kteříž položeni jsou i s svou mocí s zbitými mečem. I ti s neobřezanci lehnou a s těmi, kteříž sstupují do jámy.

30 Tam knížata půlnoční strany všickni napořád, i všickni Sidonští, kteříž sstoupí k zbitým, s strachem svým, za svou moc stydíce se, a ležeti budou ti neobřezanci s zbitými mečem, a ponesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

31 Ty uhlédaje Farao, potěší se nade vším množstvím svým, Farao i všecko vojsko jeho, zbiti jsouce mečem, dí Panovník Hospodin.

32 Nebo pustím strach svůj v zemi živých, a položen bude mezi neobřezanci s zbitými mečem Farao i všecko množství jeho, praví Panovník Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 155


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 42, 290, 1151, 1186, 1201, 1808, ...

Apocalypse Revealed 49, 51, 52, 53, 285, 312, 413, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 28

O Písmu svatém 14

O víře 54

Nebe a peklo 119

Pravé křesťanství 198


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 131, 304, 357, 372, 388, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:21, 22, 15:14

Deuteronomium 32:41

Jób 41:23

Přísloví 30:30

Kazatel 9:12

Izajáš 13:10, 14:9, 10, 16, 17, 25, 19:19, 34:3

Jeremiáše 25:26, 43:8, 46:1, 12, 26, 49:34

Ezechiel 8:1, 12:13, 19:3, 25:12, 26:16, 17, 20, 27:2, 13, 28:7, 10, 21, 23, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 2, 12, 16, 17, 18, 35:8, 38:6, 39:4

Nahum 3:18

Matouš 24:29

Zjevení Janovo 6:12, 8:12, 16:6, 18:10

Word/Phrase Explanations

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Síť
To cast the net on the right side,' as in John 21:6, signifies teaching the good of life.

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

nebesa
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

světla
'The two luminaries' denote love and faith in the internal self.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

králové
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

jámy
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

neobřezanci
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hlavy
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 72

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

72. Verse 16. And having in His right hand seven stars, signifies all knowledges of good and truth from Him. This is evident from the signification of "having in His right hand," as being from Him; for "hand" signifies power, thus it signifies whatever pertains to one, and so also whatever is from him. It is said "right hand," because "right hand" signifies the power of good through truth. (That "hand" signifies power, see Arcana Coelestia, n. Arcana Coelestia 878, 3091, 4931-4937, 6947, 10019; and consequently that it signifies whatever pertains to one, and so also whatever is from him, 9133, 10019, 10405; that the "right hand" signifies the power of good through truth, see n. 9604, 9736, 10061; and that "the right hand of Jehovah" signifies the Lord's Divine power, thus omnipotence, see n. 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133, 10019.) This is evident also from the signification of "stars," as being the knowledges of good and truth, of which more in what follows; and from the signification of "seven," as being all (see above, n. 20, 24).

(Odkazy: Revelation 1:16; The Apocalypse Explained 20, 24)


[2] That "stars" signify the knowledges of good and truth, thus goods and truths, is from the appearance in the spiritual world; for there the Lord appears as a sun, and angels from afar off as stars. Angels appear thus from their reception of light from the Lord as a sun, thus from their reception of Divine truth, which is from the Lord, for this is the light of heaven. From this it is that it is said in Daniel:

The intelligent shall shine as the brightness of the expanse; and they that justify many, as the stars for ever and ever (Daniel 12:3).

The "intelligent" are they that are in truths, and "they that justify" are those that are in good (see the work on Heaven and Hell 346-348).

[3] When it is known to any that the "sun" signifies the Lord in respect to Divine love, thus also Divine love from the Lord, and that "stars" signify the truths of the church and knowledges thereof, these can also know what is signified in the Word where it is said that "the sun shall be darkened," and that "the stars shall not give light," also that they "shall fall from heaven;" and also what "stars" signify when mentioned elsewhere in the Word, as in the following passages. In Isaiah:

I will make the land a waste, and destroy the sinners thereof out of it; the stars of the heaven and the constellations thereof shall not shine forth with their light; the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not make bright her light (Isaiah 13:9-10).

The vastation of the church is here treated of, which is when there is no good of love any more, nor any truths of faith. The "land" that shall be laid waste is the church; the "land" is the church (as may be seen above, n. 29.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 29)


[4] In Ezekiel:

When I shall extinguish thee I will cover the heavens, and will make the stars dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine; all the luminaries of light will I make dark over thee, and I will set darkness upon the land (Ezekiel 32:7-8

"Darkness upon the land" means falsities in the church. In Joel:

The sun and the moon shall be darkened, and the stars withdraw their brightness (Joel 2:10-11; 3:15).

In Matthew:

In the consummation of the age, after the affliction of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken (Matthew 24:29; Mark 13:24).

In Daniel:

From one of the horns of the he-goat went forth a horn, a little one, and it waxed exceeding great towards the south, and towards the east, and towards splendor; and it waxed great towards the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the host (Daniel 8:9-11).

By the "host of the heavens" the goods and truths of the church in the complex are meant (see Arcana Coelestia 3448, 7236, 7988, 8019); in particular, such as combat against falsities (see n. 7277). From this Jehovah is called "Jehovah Zebaoth," that is, Jehovah of Hosts (see n. 3448, 7988).

(Odkazy: Mark 13:24-25)


[5] In Revelation:

The dragon with his tail drew the third part of the stars of heaven to the earth (Revelation 12:4).

The "stars" here also are the goods and truths of the church, and the knowledges thereof; the "third part" is the greater part; but what is signified by the "dragon" will be told in what follows. In the same:

The stars of heaven fell unto the earth (Revelation 6:13).

In the same:

A star from heaven is fallen unto the earth (Revelation 9:1).

In the same:

There fell from heaven a great star burning as a torch; it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters (Revelation 8:10).

As "stars" signify the goods and truths of the church and the knowledges thereof, by their "falling from heaven" is signified that these perish. In David:

Jehovah telleth the number of the stars, He calleth them all by names (Psalms 147:4).

In the same:

Praise ye Jehovah, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:3).

In the book of Judges:

The kings came, they fought from heaven; the stars in their courses fought (Judges 5:19-20).

Since the angels in the spiritual heaven shine as stars, and since all the truths and goods that are with the angels are from the Lord, therefore the Lord, as He is called an "Angel," is likewise called a "Star," as in Moses:

There shall arise a star out of Jacob, and a Scepter shall arise out of Israel (Numbers 24:17).

In Revelation:

Jesus, the bright and morning Star (Revelation 22:16).

From this it can be seen:

Why the wise men from the east saw a star, and followed it, and why it stood where Jesus had been born (Matthew 2:1-2, 9).

From this it can now be known what is signified by the "seven stars" that were in the right hand of the Son of man, who there is the Lord in respect to the Divine Human (see above, n. 63.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 63)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 60, 79, 88, 90, 96, 179, 184, 402, 422, 458, 517, 525, 535, 709, 718


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7988

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7988. 'That all the hosts of Jehovah went out of the land of Egypt' means that those with whom truth and good were present but who had been held back until then were released. This is clear from the meaning of 'going out of the land of Egypt' as being released and delivered from molestations, 'going out' self-evidently meaning being released, while 'the land of Egypt' means molestations, see 7278; and from the meaning of 'the hosts of Jehovah' as the truths and forms of good that the spiritual Church possesses, and so those with whom truth and good are present, dealt with in 3448, 7236. The fact that truths and forms of good are meant by 'the hosts of Jehovah' is clear in Daniel,

There came out one small-sized horn of the he-goat, and it grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards the glorious [land]. And it grew even towards the hosts of heaven, and cast down to the earth some of the host, and of the stars, and trampled on them. It drew itself up even towards the prince of the host. And the host was set over the continual [burnt offering] on account of the transgression, because it cast down truth to the earth. At that point I heard a holy one speaking, How long is both the sanctuary and the host being trodden down? He said to me, Up to the evening and morning, two thousand three hundred times; then the sanctuary will be made correct. Daniel 8:9-14.

Here it is plainly evident that 'the hosts' means truths and forms of good, for it says that [the hem] cast down to the earth some of the host and of the stars, and after this that it cast down truth to the earth, and that the host was to be trodden down up to the evening and morning, which is the Lord's Coming.

[2] Since truths and forms of good make up 'the hosts of Jehovah', angels are therefore called His 'hosts' in the first Book of Kings,

Micah the prophet said, I saw Jehovah sitting on His throne, and the entire host of heaven standing beside Him. 1 Kings 22:19.

And in David,

Bless Jehovah, His angels, powerful with strength; bless Jehovah, all His hosts, His ministers. Psalms 103:20-21.

Angels are called 'hosts' by virtue of the truths and forms of good present with them. Not only angels used to be referred to as the hosts of Jehovah but also the lights in the sky - the sun, moon, and stars. And they were referred to as such because 'the sun' was a sign of the good of love, 'the moon' a sign of the good of faith, and 'the stars' a sign of cognitions of goodness and truth. Reference to those lights as 'hosts' is evident in the Book of Genesis,

The heavens and the earth were finished, and all their hosts. Genesis 1:1.

Here 'hosts' is used to mean all the lights in the sky; but in the internal sense, in which the subject at that point is the new creation of a person, 'hosts' is used to mean truths and forms of good.

(Odkazy: Genesis 2:1; Psalms 148:2-3)


[3] Likewise in David,

Praise Jehovah, all His angels, praise Him, all His hosts; praise Him, sun and moon, praise Him, all stars of light. Psalms 148:1, 3.

'Sun' means the good of love, and 'moon' the good of faith, see 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4696, 5377, 7083; and 'stars' means cognitions of good and truth, 1808, 2120, 2495, 2849, 4697.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1529-1530; Psalms 148:2-3)


[4] One reason why 'sun, moon, and stars' means forms of good and truths is that in heaven the Lord is a Sun to those who are celestial and a Moon to those who are spiritual, 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 4300, 4721 (end), 5097, 7078, 7083, 7171, 7173; and another reason is that angelic dwelling-places shine like stars, in keeping with the following in Daniel,

Then those who have intelligence will shine like the brightness of the expanse, and those who turn many to righteousness like the stars forever and into eternity. Daniel 12:9.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4321; Daniel 12:3)


[5] Since angels, by virtue of truths and forms of good, are spoken of as 'the hosts of Jehovah', and also the sun, moon, and stars are called such, and since all truth and good come from the Lord, the Word refers to the Lord as Jehovah Zebaoth, that is, Jehovah of Hosts, 3448. And another reason why it refers to Him in this way is that He fights on a person's behalf against the hells.

From all this one may now see what 'the hosts of Jehovah' is used to mean in the internal sense. The children of Jacob who went out of Egypt were not such, though they represented them. This is evident from their life in Egypt, where they were unacquainted with Jehovah, even with His name before it was made known to Moses from the bramble bush, Exodus 3:13-16; and also they were calf-worshippers no less than the Egyptians were, as may be deduced from Exodus 32. And their life in the wilderness too shows that their character was such that they could not be led into the land of Canaan. Thus they were anything but the hosts of Jehovah.

(Odkazy: Exodus 12:41, 32:1)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 8019, 8138, 9987, 10217, 10225

The White Horse 1


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 155, 391


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: