Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

The Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Bible

 

Genesis 24:22

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

22 En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien sikkels goud in gewig.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3099


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2959, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, ...

Hop to Similar Bible Verses

Ezekiel 16:11

Word/Phrase Explanations

kamele
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Genoeg
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

gedrink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 652

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

652. Verse 8. And their bodies shall be upon the street of the great city, signifies their extinction by the evils and falsities of doctrine. This is evident from the signification of "bodies" as being that the good of love and the truth of doctrine signified by "the two witnesses" have been extinguished; for "to be killed" signifies to be extinguished, here spiritually, because it refers to those who have wholly destroyed these things in themselves. In like manner the Lord is said "to have been slain" and "to be dead," to signify that the Divine proceeding from Him, which is Divine good and Divine truth, has been rejected, that is, the Lord has been slain and is dead with those by whom that has been rejected (see above, n. 83. This is evident also from the signification of "the street of the great city," as being the truth and good of doctrine, and in the contrary sense the falsity and evil of doctrine; for "street" signifies truth leading, and in the contrary sense falsity leading (of which presently); and "city" signifies doctrine (of which above, n. 223. It is said "great city," because "great" is predicated of good, and in the contrary sense of evil, as "many" is predicated of truth, and in the contrary sense of falsity (see above, n. 223, 336, 337). This now makes clear that "the bodies of the two witnesses upon the street of the great city" signifies the extinction of the good of love and charity and of the truth of doctrine and faith by the falsities and evils of doctrine. As the evils and falsities of doctrine are signified, it is next said "which great city is spiritually called Sodom and Egypt," "Sodom" signifying the evils of the love, and "Egypt" the falsities therefrom, each pertaining to doctrine, by which the church at its end is destroyed (concerning which in the following articles).

(Odkazy: Revelation 11:8; The Apocalypse Explained 83, The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 336-337)


[2] "Street" signifies the truth of doctrine, and in the contrary sense the falsity of doctrine, because in the spiritual sense a "way" signifies truth leading to good, and in the contrary sense falsity leading to evil (see above, n. 97; and streets are ways in a city, and as a "city" signifies doctrine, so a "street" signifies the truth and the falsity of doctrine. Moreover, in the spiritual world there are cities, and streets in them, as in the cities of the world; and what each one is in respect to the affection of truth and intelligence therefrom is known there merely from the place where he dwells and from the streets in which he walks. Those who are in a clear perception of truth dwell in the southern quarter of the city and also walk there; those who are in a clear affection of the good of love dwell in the eastern quarter and also walk there; those who are in an obscure affection of the good of love dwell in the western quarter and also walk there; and those who are in an obscure perception of truth dwell in the northern quarter and also walk there. But in the cities where those live who are in the persuasion of falsity from evil the reverse is true. This makes clear why it is that a "street" signifies truth or falsity leading.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 97)


[3] That "streets" have this signification can be seen from the following passages. In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see, I pray, and know, and seek in the open places thereof if ye can find a man that doeth judgment, that seeketh truth; then will I pardon her (Jeremiah 5:1).

Because "the streets of Jerusalem and the open places thereof" signify the truths of doctrine, according to the states of affection and perception of those who are of the church, and because "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine it is said, "Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see and know, and seek in the open places thereof;" and because "judgment" is predicated of truths, since all judgment comes from laws and precepts, which are truths, and because "truth" signifies the truth of doctrine and of faith it is said, "if ye can find a man that doeth judgment and that seeketh truth."

The "open places" mean particularly the corners of the city, thus the quarters where the dwelling places are; and as each one in the cities in the spiritual world has his dwelling place in accordance with his affection of good and his perception of truth, clear or obscure, therefore "open places" signify truths and goods according to each one's affection and perception.

[4] In Isaiah:

Judgment hath been rejected backward, and justice hath stood afar off; for truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter (Isaiah 59:14).

"Judgment and justice" signify in the Word truth and good; that these no longer exist is signified by "judgment hath been rejected backward, and justice has stood afar off;" that they have wandered away from the truths of doctrine, and consequently there is no truth in the life, which is the good of life, is signified by "truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter," for all good of life is acquired by means of the truths of doctrine, for it is by them that a man learns how he ought to live. Because "street" signifies where truth leads, it is said "truth hath stumbled in the street."

[5] In Nahum:

The chariots raged in the street, they ran to and fro in the open places (Nahum 2:4).

Because "chariots" signify the doctrinals of truth, and "streets" and "open places" what is in accord with each one's affection and perception, as above, it is said "the chariots raged in the streets, they ran to and fro in the open places," "to rage" signifying to call falsities truths, and "to run to and fro" signifying to wander off.

[6] In the book of Judges:

In the days of Jael the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel (Judges 5:6, 7).

This is in the Song of Deborah and Barak, which treats of the desolation of truth in the church, and afterwards of its restoration; the desolation is described by "the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel;" "ways and paths" having the same signification as "streets and open places," namely, truths of doctrine leading, and "to go in crooked ways" signifies to wander away from truths.

(Odkazy: Judges 5:6-7)


[7] In Isaiah:

The city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter; a cry over the wine in the streets; every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished (Isaiah 24:10, 11).

"The city of emptiness" signifies doctrine in which there is falsity and no truth; "house" signifies the good of the will and thus of the life; thence is evident what is signified by "the city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter;" "a cry over the wine in the streets" signifies lamentation on account of the lack of truth and the mingling of truth with falsity, "wine" signifying the truth of the church from the Word; therefore it is said "in the streets," because "street" too signifies truth, and where truth is sought. "Joy and gladness" are mentioned, because "joy" is predicated of the delight that is from the affection of good, and "gladness" of the delight that is from the affection of truth; that these delights will cease is signified by "every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished," the earth signifying the church.

(Odkazy: Isaiah 24:10-11)


[8] In Jeremiah:

How is the city of glory forsaken, the city of my joy! Therefore her young men shall fall in the streets, and all the men of war shall be cut off (Jeremiah 49:25, 26; 50:30).

"The city of glory" signifies the doctrine of Divine truth, and "the city of joy" signifies the delight from the affection of good and truth therein; "young men" signify those who are made intelligent by means of truths; and that the understanding of truth would perish is signified by "the young men shall fall in the streets;" "men of war" signify truths combating against falsities; that there will be no defense of truth against falsities is signified by "all the men of war shall be cut off."

(Odkazy: Jeremiah 49:25-26)


[9] In Ezekiel:

You have multiplied your slain in this city, so that you have filled the streets thereof with the slain (Ezekiel 11:6).

The "slain" mean in the Word those who are destroyed by falsities; for the "sword," by which they are slain, signifies falsity destroying truth; "city" signifies here, as above, the doctrine of truth; thence appears what is signified by "the slain in the city;" "to fill the streets with the slain" signifies to lay waste the truth by falsities.

[10] In Lamentations:

They that did eat delicacies are laid waste in the streets; and they that were brought up in crimson have embraced dunghills. The form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets. They have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood. They have hunted our steps so that we cannot go in the streets (Lamentations 4:5, 8, 14, 18).

Here, too, "streets" signify the truths of doctrine leading to the good of life, or truths according to which one must live. This treats of the church where the Word is, and its devastation in respect to truths; therefore "they that did eat delicacies are laid waste in the streets" signifies that those who have imbibed genuine truths from the Word have no longer any truths, "delicacies" meaning genuine truths from the Word; "they that were brought up in crimson have embraced dunghills" signifies that those who had imbibed genuine goods from the Word have nothing but the falsities of evil, "crimson" signifying the genuine good of the Word, in particular the celestial love of truth, and "dunghills" signifying the falsities of evil; "the form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets," signifies that Divine truth is in such obscurity that it is apparent to no one; "the Nazirites" represent the Lord in relation to Divine truth, and therefore signify Divine truth from the Lord; "they have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood," signifies that the truths of the Word are no longer seen because they have been falsified, "the blind" signifying those who do not see truths. "They have hunted our steps, so that we cannot go in the streets," signifies leading astray, so that it is not known how to live, "to hunt the steps" signifying to lead astray by falsities, and "to go" signifying to live, therefore "to go in the streets" signifies to live according to truths.

[11] In Zephaniah:

I will cut off the nations, their corners shall be laid waste; I will make desolate their streets, that none may pass through; their cities shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant (Zephaniah 3:6).

The "nations that shall be cut off," signify the goods of the church; the "corners that shall be laid waste" signify the truths and goods of the church in the whole complex (that this is the signification of "corners" see above, n. 417; the "streets that shall be made desolate, that no one may pass through," signify the truths of doctrine; for the "cities that shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant," signify doctrinals, "man" and "inhabitants" meaning in the Word in the spiritual sense all who are in truths and goods, thus in an abstract sense, truths and goods.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 417)


[12] In Zechariah:

I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, whence Jerusalem shall be called the city of truth. There shall yet old men and women dwell in the streets of Jerusalem, and the streets shall be full of boys and girls playing in the streets thereof (Zechariah 8:3-5).

This is said of the Lord's coming, and of the New Church to be established by Him; "Zion" means the church in respect to the good of love, and "Jerusalem" the church in respect to the truths of doctrine, therefore Jerusalem is called "the city of truth;" "the old men and women who shall dwell in the streets of Jerusalem" mean those that are intelligent and wise through the truths of doctrine; "the boys and girls playing in the streets, of whom the streets of the city shall be full," signify the affections of truth and good and their delights, in which those shall abound who live in the truths of doctrine.

[13] In Jeremiah:

According to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame, altars to burn incense to Baal (Jeremiah 11:13).

"According to the number of thy cities were thy gods, O Judah," signifies that there were as many falsities as doctrinals, "cities" signifying doctrinals, and "gods" falsities of religion; "according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame" signifies that there were as many kinds of worship as there were falsities of doctrine, "streets" here signifying the falsities of doctrine, and "altars" worship; worship from falsities is what is meant, because the altars meant were altars of incense, for it is said, "altars to burn incense to Baal," and "incense" signifies spiritual good, which in its essence is truth from good, and in the contrary sense falsity from evil.

(That this is the signification of "incense" and its "altar," see above, n. 324, 491, 492, 567.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 324, The Apocalypse Explained 491-492, The Apocalypse Explained 567)


[14] In the same:

Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The sons gather wood and the fathers kindle the fire, the women knead dough to make cakes to the queen of the heavens, and to pour out drink-offerings to other gods; I will make to cease in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem the voice of joy and the voice of gladness (Jeremiah 7:17, 18, 34).

What these words signify in the spiritual sense may be seen fully explained above n. 555; also that "the cities of Judah" signify the doctrinals of the church, and "the streets of Jerusalem" its truths of doctrine.

(Odkazy: Jeremiah 7:17-18; The Apocalypse Explained 555)


[15] In the same:

Have ye forgotten the evils which they did in the land of Judah and in the streets of Jerusalem? (Jeremiah 44:9)

"The land of Judah" signifies the church in respect to good, but here in respect to evil; and "the streets of Jerusalem" signify the truths of doctrine, but here its falsities of doctrine.

[16] In Ezekiel:

With the hoofs of his horses Nebuchadnezzar king of Babylon shall trample down all thy streets; he shall slay thy people with the sword, and he shall bring down the pillars of strength to the earth; they shall make a spoil of thy wealth (Ezekiel 26:11, 12).

"Nebuchadnezzar king of Babylon" signifies the profanation of truth and its consequent destruction; "to trample down all thy streets with the hoofs of his horses" signifies that all the truths of the church will be destroyed by the fallacies of the sensual man; "he shall slay the people with the sword" signifies that truths will be destroyed by falsities; that thus also all worship from truths will be destroyed is signified by "he shall bring down the pillars of strength to the earth," for "pillars" signify holy worship from truths, and because all power is of truth from good they are called "pillars of strength;" that knowledges of truth will also be destroyed is signified by "they shall make a spoil of thy wealth." (That "wealth" and "riches" mean the knowledges of truth, see above, n. 236.)

(Odkazy: Ezekiel 26:11-12; The Apocalypse Explained 236)


[17] In the same:

Thou hast built thee an eminent place and hast made thee an exalted place in every street, upon every head of the way thou hast made thee thy eminent place, and thou hast made thy beauty abominable (Ezekiel 16:24, 25, 31).

"Eminent place" and "exalted place" with the ancients signified heaven; from this came the practice of sacrificing upon high mountains, or in place of these upon places built up high, therefore worship from evils and from the falsities of doctrine is signified by "making an eminent and an exalted place in every street, and upon every head of the way;" and as that worship became idolatrous it is said that "they made their beauty abominable," "beauty" meaning truth and intelligence therefrom; for everyone in the spiritual world is beautiful according to truths from good, and intelligence therefrom.

(Odkazy: Ezekiel 16:24-25)


[18] In Amos:

Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas! and they shall call the husbandman to mourning (Amos 5:16).

"Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas!" signifies grief because truth and good are everywhere laid waste; "and they shall call the husbandman to mourning" signifies the grief of the men of the church on this account, "husbandman" signifying the man of the church, because a "field" signifies the church in respect to the implantation of truth.

[19] In David:

Our garners are full, affording food on food; our flocks are thousands and ten thousands in our streets; our oxen are laden, there is no breach nor fleeing away, nor outcry in our open places (Psalms 144:13, 14).

"Garners which are full of food" signify the doctrinals from the Word, thus the Word itself, wherein are all truths of doctrine which furnish instruction and spiritual nourishment; "flocks are thousands and ten thousands in the streets" signifies spiritual goods and truths, "thousands of flocks" goods, and "ten thousands" truths; "oxen laden" signify natural goods and their affections; "no breach" signifies their coherence; "no fleeing away" signifies no loss of any of these; "no outcry in the open places" signifies no lamentation anywhere over the lack of these.

(Odkazy: Psalms 144:13-14)


[20] In Job:

God, who giveth rain upon the faces of the earth, and who sendeth waters upon the faces of the streets (Job 5:10).

"To give rain upon the faces of the earth" signifies the influx of Divine truth into all things with those who are of the church; and "to send waters upon the faces of the streets" signifies Divine influx into the truths of doctrine, that man may be rendered spiritual thereby.

(Odkazy: Acts of the Apostles 5:10)


[21] In Isaiah:

In its streets they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:3).

This is said of the city Ar in the land of Moab, which signifies the doctrine of those who are in truths from the natural man; grief over their falsities of doctrine, from the first to the last, is signified by "they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl," "roofs" meaning interior things, and "streets" exterior things with such. In Jeremiah:

Upon all the roofs of Moab and in its streets, lamentation everywhere (Jeremiah 48:38).

The signification here is similar, as above.

[22] In Daniel:

Know and perceive that from the going forth of the Word even to the restoration and building of Jerusalem, even to Messiah the prince; after sixty and two weeks it shall be restored and built, street and ditch, but in straitness of times (Daniel 9:25).

He who knows not the spiritual sense of the Word may think that by "Jerusalem" here Jerusalem is meant, and that it is to be restored and built; also that "the street and ditch" which it is said will be restored and built mean a street and ditch of that city; but "Jerusalem" means the church that is to be established by the Lord, and "street and ditch" mean the truth of doctrine; "street" truth, and "ditch" doctrine. What is there signified by the number of weeks is not to be explained in this place.

[23] This makes evident that "the street of the New Jerusalem" has a like signification in the following passages in Revelation:

The twelve gates were twelve pearls and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass (Revelation 21:21).

And afterwards:

He showed me a pure river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb; in the midst of the street thereof and of the river on either side was the tree of life, bearing twelve fruits (Revelation 22:1, 2).

But these passages will be explained hereafter.

(Odkazy: Revelation 22:1-2)


[24] In Isaiah:

Thy sons have fainted, they lay at the head of all the streets, as an antelope in a net (Isaiah 51:20).

This, too, is said of Jerusalem, that is, the church vastated in respect to doctrine, "sons" meaning those who are in the truths of doctrine; "to faint and to lie at the head of all the streets" signifies to be deprived of all truth, "head or beginning of the streets" signifying entrance to truth, thus all truth.

[25] In Lamentations:

The infant and the suckling faint in the streets of the city. Lift up thy hands to the Lord respecting the souls of thine infants, who have fainted from famine at the head of all the streets (Lamentations 2:11, 19).

"Infant and suckling" signify innocence, and also the goods and truths that are first born and made alive by knowledges from the Word with men who are regenerating, and which, being the first, are faultless and blameless; entire lack of these is signified by "they have fainted in the streets of the city, and at the head of all the streets;" it is said "from famine," because "famine" signifies loss, lack, and ignorance of knowledges, and at the same time desire for them (see above, n. 386.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


[26] In Nahum:

Her infants were dashed in pieces at the head of all the streets, and over her honorable ones they cast a lot, and all her great ones were bound with chains (Nahum 3:10).

Here also "infants" mean the truths that are firstborn and vivified, and "to be dashed in pieces at the head of all the streets" signifies to be scattered and to perish; "honorable ones" signify the goods of love; "to cast a lot over them" signifies dispersion of these; "great ones" signify the truths of good; and "to be bound with chains" signifies to be tied by falsities so that truth cannot come forth. This is said of "the city of bloods" which signifies the doctrine in which the truths of the Word are falsified.

[27] In Jeremiah:

Death cometh up through our windows, it cometh into our palaces, to cut off the infant from the street, the young men from the open places (Jeremiah 9:21).

"Death" means here spiritual death, which takes place when falsity is believed to be truth and truth to be falsity, and the life is in accordance therewith; "windows" signify the thoughts from the understanding, "palaces" the interior and thus the more sublime things of the human mind; this makes clear what is signified by "death cometh up through the windows and cometh into our palaces;" "infant" signifies here as above the truths that are firstborn through knowledges from the Word; "young men" signify truths acquired, from which comes intelligence; and "streets and open places" signify the truths of doctrine and the truths of life which lead to intelligence and wisdom; this makes clear what is signified by "cutting off the infant from the street, the young men from the open places."

[28] In the same:

I am full of the anger of Jehovah, I am weary with holding in; pour out upon the infant in the street, and upon the assembly of young men; for even the man with the woman shall be taken, the old man with him that is full of days (Jeremiah 6:11).

Here "the infant in the street" and "the young men" have a similar signification as above; "man [vir] and woman" signify truth conjoined to good and intelligence therefrom; and "old man" and "one full of days" signify wisdom.

[29] As "street" signifies the truth of doctrine leading, and in the contrary sense falsity, "the clay of the streets," "the mire," and "dung" signify the falsity of the love of evil, in the following passages. In Isaiah:

Their carcass has become as the dung of the streets (Isaiah 5:25).

He shall make him to be trodden down like the clay of the streets (Isaiah 10:6).

In Micah:

She shall be trodden down like the mire of the streets (Mic. Micah 7:10).

In David:

I will beat them small as the dust before the faces of the wind, I will spread them out as the mire of the streets (Psalms 18:42).

All this, too, is from the appearances in the spiritual world; in the cities there in which falsities from evil reign the streets appear full of dung, mire and clay. This makes evident what is signified by:

The Lord's commanding the seventy whom He sent out to preach the Gospel, Into whatever city ye enter and they receive you not, go out into the streets thereof and say, Even the dust of your city that cleaveth unto us do we shake off from us 1 (Luke 10:10, 11).

(Odkazy: Luke 10:10-11)


[30] Because "the streets of a city" signify the truths of doctrine, according to which one should live, it was customary to teach and to pray in the streets. Thus in the second book of Samuel:

Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice (2 Samuel 1:20).

In Matthew:

When thou doest alms sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the open places that they may have glory of men. And when thou prayest thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets where they may be seen of men (Matthew 6:2, 5).

And in Luke:

Then shall ye begin to say, We did eat before Thee and drink, and Thou didst teach in our streets; but He shall say, I tell you I know you not whence ye are (Luke 13:26, 27).

(Odkazy: Luke 13:26-27)


[31] Furthermore, from the signification of "street," as meaning the truth of doctrine, it is also evident why the Lord said in the parable that:

The master of the house commanded his servants to go out quickly into the streets and open places of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind (Luke 14:21).

"The poor, the maimed, the lame, and the blind," do not mean such in a natural sense, but such in a spiritual sense, that is, such as had not the Word, and were therefore in ignorance of truth and in lack of good, but still desired truths by means of which they might obtain good; such were the Gentiles with whom the church of the Lord was afterwards established.

[32] Because "the street of a city" signified either truth or falsity teaching and leading, therefore:

The angels that came to Sodom said that they would lodge all night in the street (Genesis 19:2).

And for the same reason it was commanded that:

If the sons of Israel observed that those in any city served other gods they should smite the inhabitants of the city with the sword, utterly destroying the city, and they should bring all the spoil of it into the midst of the street, and burn the city and all the spoil with fire (Deuteronomy 13:14, 16, 17).

"Other gods" signify the falsities of worship, "the sword" the destruction of falsities by truths; "spoil" the falsification of truth; and "fire" the punishment of the love of evil and its destruction.

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16, 13:16-17)


[33] From these passages cited from the Word it can be seen what is signified by "the bodies of the two witnesses were cast forth upon the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt," and afterwards that "they were not suffered to be placed in sepulchers;" for it was a custom with the Jewish and Israelitish nation to cast out the slain that were enemies into the ways and streets, and not to bury them, as a sign of their hatred of such; but still this represented that by such enemies infernal evils and falsities that could not be raised again to life were meant, that is, those who were in infernal evils and falsities.

[34] This is evident in Jeremiah:

The prophets prophesy, saying, Sword and famine shall not be in this land; by sword and by famine shall these prophets be consumed, and the people to whom they prophesy shall be cast out into the streets of Jerusalem, and there shall be no one to bury them (Jeremiah 14:15, 16).

A "prophet" means the doctrine of truth, here the doctrine of falsity, because they prophesied falsities; and as "streets" signified where falsities are, it is said that "they were to be cast out into the streets of Jerusalem."

-----
Footnotes:

1.  The Greek has "against you."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16; Jeremiah 14:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 648, 653, 659, 684, 695, 704


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: