Cuộc di cư 31:4

Study

          

4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạcđồng,

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: