Cuộc di cư 31:4

Study

             |

4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạcđồng,