Cuộc di cư第31章:4

Study

          

4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạcđồng,


翻译: