Phục truyền luật lệ ký 14:14

Studie

            |

14 mọi thứ quạ;