Phục truyền luật lệ ký 14:14

Study

            

14 mọi thứ quạ;


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Alexander Payne

Verse 14. Melancholy and foreboding thoughts should not be admitted into the soul;