Phục truyền luật lệ ký 14:14

勉強

            |

14 mọi thứ quạ;