Genesis 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Inamanṣa Adəm əd Xawa taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Kayin. Təṇṇa: «Əgrawa aləs əs tədhəlt n Əməli.»

2 Dəffər a di teraw-du amaḍray-net Habila. Iqqal Habila amaḍan ən taɣsiwen, amaran Kayin ənta əmagyak a iṃos.

3 As təga dəffər tamert eway-du Kayin y Əməli daɣ aratan ən tawagost-net, iṃos a wen təṇafut.

4 Iṇkar Habila ənta da igzam maddanəs ən taɣsiwen-net win azzarnen əs təhut. Təzzar ikkas-as-du daɣ-san šiblalen šin əddəratnen eway-as-tanat-du. Iqbal Əməli Habila əd təṇafut-net,

5 mišan wər iqbel Kayin əd təṇafut ta nnet. Iggaz alham Kayin wəllen. Təddew-du təkenzert gər aṇaran-net.

6 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Wər təleɣ əddəlil s alham wala təkenzert.

7 As tətaggaɣ əmazal olaɣan illikan ətəwəqbal-nak mišan as tu-wər-tətəgga wədi abakkad iha dər-ək isəlsa, ira a sər-ək d-iggəd fəl a kay ihlək. Eges kay arn-ay.»

8 Təzzar iṇṇa Kayin y amaḍray-nnet Habila ad-akkin šiwəgas. As tanat-in oṣan iggad-du Kayin əs Habila, inɣ-ay.

9 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Ma ig'amaḍray-nnak Habila?» Təzzar iṇṇa: «Wər əṣṣena, wərgeɣ əmag̣az-net a əṃosa.»

10 Iṇṇ-as Əməli: «Ma fəl təgeɣ əmazal a? Ənəy! Tarawrawt n əzni n amaḍray-nnak təga-ddu daɣ aṃadal har di du-tewad.

11 Əmərədda təwar kay allaɣanat, tətiwastaɣa daɣ aṃadal wa fəl inɣal əzni n amaḍray-nnak wa tənɣeɣ əs fassan-nak.

12 Kud təgyakaɣ aṃadal da wər kay z-iləs tehakkay ən təṇfa-nnet. Ad təqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet.»

13 Iṇṇa Kayin y Əməli: «Wər əfrega y əzuk a fall-i iṃos ərruzmatan n əmazal wa əge.

14 Təstaɣaɣ-i azala fəl tasayt n aṃadal amaran ənamaggaga dər-ək, aba as daɣ-i təṣaggada. Ad əqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet amaran i di igrawan ad-i-anɣu.»

15 Iṇṇ-as Əməli: «Kala kala ar i inɣan Kayin ad-tətəwəkkəs taṇṇət-net s əṣṣa ərruzmatan.» Təzzar ig'Əməli asannal fəl Kayin fəl i dər-əs imməṇayan wər tu-z-anɣu.

16 Təzzar inamaggag Kayin d Əməli iɣsar daɣ akal wa n Nod daɣ dənnəg n Edan.

17 Inamanṣa Kayin əd taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Xenok. Təzzar ikras Kayin aɣrəm ig-as eṣəm ən rur-es Xenok.

18 Xenok igraw barar, ig-as eṣəm Ɣirad, Ɣirad eraw Məxuyal, Məxuyal eraw Mətušal amaran Mətušal eraw Lamek.

19 Lamek iga ṣanatat təḍoden əganen iṣmawan, iyyat Ɣada, tahadat Tsilla.

20 Ɣada teraw Yabal, ənta a iṃosan əmaraw ən maḍanan a əɣassarnen daɣ həktan.

21 Eṣəm n amaḍray-net Yubal, ənta əmaraw ən məzzəla win əggatnen aṇzad əd təsənsəq.

22 Tsilla ənta da teraw Tubal-Kayin əmaraw ən ṇadan win əggatnen daruɣ əd ṭəzoli. Tamaḍrayt ən Tubal-Kayin eṣəm-net Naɣama.

23 Iṇṇa Lamek i təḍoden-net: «Kamatay, šiḍoden-in, ṣəsəmmat y əməsli-nin, təsəddərgənmat y awal-in, fəlas tenaɣay a əgeɣ aləs wa di isabbasan d əbi wa di iwatan.

24 Kud Kayin tətawakkas-as taṇṇət s əṣṣayat təməzal, nak a di tətəwəkkəs s əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa.»

25 Inamanṣa Adəm əd taɣur-əs, teraw-du barar ən yay, təg-as eṣəm Set «fəlas, a təṇṇa, Məššina a di ikfan əzzurriya daɣ adagg ən Habila wa inɣa Kayin.»

26 Set ənta da igraw barar, ig-as eṣəm Enoš. Den da ad itawaggaz Əməli šin n ətəwəɣbad.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, ...

Apocalypse Explained 817

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 337, 346, 347, 348, 349, 485, 527, ...

True Christian Religion 466


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 427, 838

Spiritual Experiences 323, 4139

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:9, 23, 5:3, 6, 9:20, 12:8, 37:26

Leviticus 3:16, 26:20

1 Samuel 13:11

2 Chronicles 28:9

Job 15:13, 20, 24:12

Psalms 9:13, 49:12, 107:34, 127:3

Proverbs 19:3, 28:17

Ecclesiastes 4:4

Jonah 4, 9

Matthew 23:35

Luke 3:38, 11:51

Romans 6:12

Hebrews 11:4, 12:24

James 5:4

1 John 3:12

Jude 1:11

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abel, Keeper of Sheep
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cain and Abel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 My Brother's Keeper
Worship Talk | Ages over 18

 Questions Asked by God
Article | Ages over 15

 The Fifth Commandment: You Shall Not Murder
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord’s Great Mercy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Two Brothers and Their Offerings
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: