Genesis 4

Studie

         |

1 Inamanṣa Adəm əd Xawa taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Kayin. Təṇṇa: «Əgrawa aləs əs tədhəlt n Əməli.»

2 Dəffər a di teraw-du amaḍray-net Habila. Iqqal Habila amaḍan ən taɣsiwen, amaran Kayin ənta əmagyak a iṃos.

3 As təga dəffər tamert eway-du Kayin y Əməli daɣ aratan ən tawagost-net, iṃos a wen təṇafut.

4 Iṇkar Habila ənta da igzam maddanəs ən taɣsiwen-net win azzarnen əs təhut. Təzzar ikkas-as-du daɣ-san šiblalen šin əddəratnen eway-as-tanat-du. Iqbal Əməli Habila əd təṇafut-net,

5 mišan wər iqbel Kayin əd təṇafut ta nnet. Iggaz alham Kayin wəllen. Təddew-du təkenzert gər aṇaran-net.

6 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Wər təleɣ əddəlil s alham wala təkenzert.

7 As tətaggaɣ əmazal olaɣan illikan ətəwəqbal-nak mišan as tu-wər-tətəgga wədi abakkad iha dər-ək isəlsa, ira a sər-ək d-iggəd fəl a kay ihlək. Eges kay arn-ay.»

8 Təzzar iṇṇa Kayin y amaḍray-nnet Habila ad-akkin šiwəgas. As tanat-in oṣan iggad-du Kayin əs Habila, inɣ-ay.

9 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Ma ig'amaḍray-nnak Habila?» Təzzar iṇṇa: «Wər əṣṣena, wərgeɣ əmag̣az-net a əṃosa.»

10 Iṇṇ-as Əməli: «Ma fəl təgeɣ əmazal a? Ənəy! Tarawrawt n əzni n amaḍray-nnak təga-ddu daɣ aṃadal har di du-tewad.

11 Əmərədda təwar kay allaɣanat, tətiwastaɣa daɣ aṃadal wa fəl inɣal əzni n amaḍray-nnak wa tənɣeɣ əs fassan-nak.

12 Kud təgyakaɣ aṃadal da wər kay z-iləs tehakkay ən təṇfa-nnet. Ad təqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet.»

13 Iṇṇa Kayin y Əməli: «Wər əfrega y əzuk a fall-i iṃos ərruzmatan n əmazal wa əge.

14 Təstaɣaɣ-i azala fəl tasayt n aṃadal amaran ənamaggaga dər-ək, aba as daɣ-i təṣaggada. Ad əqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet amaran i di igrawan ad-i-anɣu.»

15 Iṇṇ-as Əməli: «Kala kala ar i inɣan Kayin ad-tətəwəkkəs taṇṇət-net s əṣṣa ərruzmatan.» Təzzar ig'Əməli asannal fəl Kayin fəl i dər-əs imməṇayan wər tu-z-anɣu.

16 Təzzar inamaggag Kayin d Əməli iɣsar daɣ akal wa n Nod daɣ dənnəg n Edan.

17 Inamanṣa Kayin əd taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Xenok. Təzzar ikras Kayin aɣrəm ig-as eṣəm ən rur-es Xenok.

18 Xenok igraw barar, ig-as eṣəm Ɣirad, Ɣirad eraw Məxuyal, Məxuyal eraw Mətušal amaran Mətušal eraw Lamek.

19 Lamek iga ṣanatat təḍoden əganen iṣmawan, iyyat Ɣada, tahadat Tsilla.

20 Ɣada teraw Yabal, ənta a iṃosan əmaraw ən maḍanan a əɣassarnen daɣ həktan.

21 Eṣəm n amaḍray-net Yubal, ənta əmaraw ən məzzəla win əggatnen aṇzad əd təsənsəq.

22 Tsilla ənta da teraw Tubal-Kayin əmaraw ən ṇadan win əggatnen daruɣ əd ṭəzoli. Tamaḍrayt ən Tubal-Kayin eṣəm-net Naɣama.

23 Iṇṇa Lamek i təḍoden-net: «Kamatay, šiḍoden-in, ṣəsəmmat y əməsli-nin, təsəddərgənmat y awal-in, fəlas tenaɣay a əgeɣ aləs wa di isabbasan d əbi wa di iwatan.

24 Kud Kayin tətawakkas-as taṇṇət s əṣṣayat təməzal, nak a di tətəwəkkəs s əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa.»

25 Inamanṣa Adəm əd taɣur-əs, teraw-du barar ən yay, təg-as eṣəm Set «fəlas, a təṇṇa, Məššina a di ikfan əzzurriya daɣ adagg ən Habila wa inɣa Kayin.»

26 Set ənta da igraw barar, ig-as eṣəm Enoš. Den da ad itawaggaz Əməli šin n ətəwəɣbad.

  
Scroll to see more.