Genesis 3

Studie

          |

1 Təməlult togar imudaran kul win n aṃadal, win d-ixlak Əməli Məššina maṣnat ən təkərras. Təṇṇa i tənṭut: «Tidət as iṇṇa Məššina: »

2 Təṇṇa tənṭut i təməlult: «Tidət as nəṭattu aratan n eškan n afarag

3 mišan wər nəṭəttu araṭan n ašək wa ihan aṃṃas n afarag fəlas Məššina a dana iṇṇan: " A tan wər tatšim za wala təḍəsam-tan as iga a di a-kawan-iba."»

4 Təzzar təṇṇa təməlult i tənṭut: «illikan as wər za taṃṃatim.

5 Mišan Məššina iṣṣan as as tan tətšam šiṭṭawen-nawan ad-annalamnat, amaran təqqəlam šilat-net, təṣṣənam arat wa olaɣan d iba-nnet.»

6 Tanṭut tənay aratan n ašək a əssiglaban əs taṭṭay, əhossayan daɣ aṇay, amaran olan d as əhakkin tayttay, təzzar təkkas-du iyyan daɣ-san, tətš-ay təkfa daɣ-as aləs-net a dər-əs iddewan da itš-ay ənta da.

7 Ənnolamnat šiṭṭawen-nasan, əgran-in as əxizamzaman, təzzar ad əsamaṇayan ifərkak zawwarnen n ašək igan eṣəm təhena, əlassin-tan.

8 Dəffər a di əslan y əṃətəkwəy n Əməli Məššina daɣ alwaq ən ṭakəst ṣəmmidat, itaway d afarag, ad-ilaqqas aləs ənta əd tənṭut-net y Əməli Məššina daɣ eškan n əgoras.

9 Iɣra Əməli Məššina aləs iṇṇ-as: «Məni kay?»

10 Ijjəwwab iṇṇ-as: «Tesalay a dak-əgeɣ daɣ əgoras təggaz-i ṭasa fəlas əxəzəmzəm a əgeɣ, amaran a dak-laqqasa.»

11 Iṇṇ-as Əməli Məššina: «Ma dak-iṇṇan təxizamzama? Meqqal ara n ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet a tətše?»

12 Ijjəwwab-as aləs iṇṇ-as: «Tanṭut ta a ɣur-i təgeɣ da ənta a di təkfat ara n ašək wa ətšeq-qu.»

13 Təzzar iṇṇa Əməli Məššina i tənṭut: «Ma fel tətagga arat wa?» Təjjəwwab-as tənṭut təṇṇ-as: «Təməlult a di təssəxrakat təzzar ətšeq-qu.»

14 Iṇṇa Əməli Məššina i təməlult: «Azzama təgeɣ a di ad-tətəwəlɣəna daɣ mudaran win n aṃadal ket-nasan ad-tətijəwənkeɣ əs tədist-nam ad-təṭatta əg̣odrar faw daɣ təɣrəst-nam,

15 a-kam-əzənnəməgzəra əd tənṭut, əzənnəməgzəra əzzurriya-nnakmat, ad-ilakkaš əzzurriya ən tənṭut eɣaf-nam, kam ad-təddadaɣ erəz-net.»

16 Amaran tanṭut iṇṇ-as: «Ad-am-əšata aṇay n ark-aṇay ɣur igi-nnam tadist, azzawat-am iguz n əmzur. Wər za-tileɣ aṃadammad ar wa n aləs-nam eges ənta a kam z-ixkəman.»

17 Amaran iṇṇa y Adəm: «Azzama təṣṣəsama y awal ən tənṭut-nak tətšeɣ ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet, wədi aṃadal a-tu-təwər tulɣant fəl əddəlil-nak. Kundaba tənayaɣ ark-aṇay daɣ əššəɣəl as za-təgrəwa daɣ aṃadal isudar-nak iket təddara.

18 Ad-ak-d-issəg̣məd išənnanan əd lattan wər təha təṇfa, ilattan win təwəgas a-tan-tətaṭṭa.

19 Kundaba tərsaka tarraft-nak as za təgrəwaɣ isudar iket wər təqqela aṃadal wa daɣ du-təxlaka, fəlas kay wər təṃoṣa ar əg̣odrar amaran tələsaq-qu tewaɣlay.»

20 Iga aləs i tənṭut eṣəm Xawa fəlas ənta a təṃosat anna n aytedan kul.

21 Amaran ig'Əməli Məššina y Adəm əd tənṭut-net isəlsa daɣ agašek.

22 Iṇṇa Əməli Məššina: «Azzama aggadəm itša ara n ašək wa n maṣnat iqqal šilat n iyyan daɣ-na, iṣṣan a wa olaɣan d a wa wər noleɣ, wədi əgdəlatana y as teṭṭay n aratan n ašək wa n təməddurt ənta da, fəlas as tan-itša ad-iɣləl har faw.

23 Təzzar ikkas-tu Əməli Məššina daɣ əgoras wa ihan akal wa n Edan fəl ad-igyək aṃadal wa daɣ d-itawaxlak.

24 As itawastaɣ aggadəm daɣ əgoras wa n Edan ig'Əməli Məššina angalosan as itawaṇṇu kəruban daɣ dənnəg n əgoras og̣azan-tu, əntanay əd takoba tətaggit əbələzbələz an tamsay, tətiɣələyɣələyat iṃan-net. Əwaɣan tarrayt ta təkkat ašək wa n təməddurt.

  
Scroll to see more.