Genesis 3

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 2   Genesis 4 →

1 Təməlult togar imudaran kul win n aṃadal, win d-ixlak Əməli Məššina maṣnat ən təkərras. Təṇṇa i tənṭut: «Tidət as iṇṇa Məššina: »

2 Təṇṇa tənṭut i təməlult: «Tidət as nəṭattu aratan n eškan n afarag

3 mišan wər nəṭəttu araṭan n ašək wa ihan aṃṃas n afarag fəlas Məššina a dana iṇṇan: " A tan wər tatšim za wala təḍəsam-tan as iga a di a-kawan-iba."»

4 Təzzar təṇṇa təməlult i tənṭut: «illikan as wər za taṃṃatim.

5 Mišan Məššina iṣṣan as as tan tətšam šiṭṭawen-nawan ad-annalamnat, amaran təqqəlam šilat-net, təṣṣənam arat wa olaɣan d iba-nnet.»

6 Tanṭut tənay aratan n ašək a əssiglaban əs taṭṭay, əhossayan daɣ aṇay, amaran olan d as əhakkin tayttay, təzzar təkkas-du iyyan daɣ-san, tətš-ay təkfa daɣ-as aləs-net a dər-əs iddewan da itš-ay ənta da.

7 Ənnolamnat šiṭṭawen-nasan, əgran-in as əxizamzaman, təzzar ad əsamaṇayan ifərkak zawwarnen n ašək igan eṣəm təhena, əlassin-tan.

8 Dəffər a di əslan y əṃətəkwəy n Əməli Məššina daɣ alwaq ən ṭakəst ṣəmmidat, itaway d afarag, ad-ilaqqas aləs ənta əd tənṭut-net y Əməli Məššina daɣ eškan n əgoras.

9 Iɣra Əməli Məššina aləs iṇṇ-as: «Məni kay?»

10 Ijjəwwab iṇṇ-as: «Tesalay a dak-əgeɣ daɣ əgoras təggaz-i ṭasa fəlas əxəzəmzəm a əgeɣ, amaran a dak-laqqasa.»

11 Iṇṇ-as Əməli Məššina: «Ma dak-iṇṇan təxizamzama? Meqqal ara n ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet a tətše?»

12 Ijjəwwab-as aləs iṇṇ-as: «Tanṭut ta a ɣur-i təgeɣ da ənta a di təkfat ara n ašək wa ətšeq-qu.»

13 Təzzar iṇṇa Əməli Məššina i tənṭut: «Ma fel tətagga arat wa?» Təjjəwwab-as tənṭut təṇṇ-as: «Təməlult a di təssəxrakat təzzar ətšeq-qu.»

14 Iṇṇa Əməli Məššina i təməlult: «Azzama təgeɣ a di ad-tətəwəlɣəna daɣ mudaran win n aṃadal ket-nasan ad-tətijəwənkeɣ əs tədist-nam ad-təṭatta əg̣odrar faw daɣ təɣrəst-nam,

15 a-kam-əzənnəməgzəra əd tənṭut, əzənnəməgzəra əzzurriya-nnakmat, ad-ilakkaš əzzurriya ən tənṭut eɣaf-nam, kam ad-təddadaɣ erəz-net.»

16 Amaran tanṭut iṇṇ-as: «Ad-am-əšata aṇay n ark-aṇay ɣur igi-nnam tadist, azzawat-am iguz n əmzur. Wər za-tileɣ aṃadammad ar wa n aləs-nam eges ənta a kam z-ixkəman.»

17 Amaran iṇṇa y Adəm: «Azzama təṣṣəsama y awal ən tənṭut-nak tətšeɣ ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet, wədi aṃadal a-tu-təwər tulɣant fəl əddəlil-nak. Kundaba tənayaɣ ark-aṇay daɣ əššəɣəl as za-təgrəwa daɣ aṃadal isudar-nak iket təddara.

18 Ad-ak-d-issəg̣məd išənnanan əd lattan wər təha təṇfa, ilattan win təwəgas a-tan-tətaṭṭa.

19 Kundaba tərsaka tarraft-nak as za təgrəwaɣ isudar iket wər təqqela aṃadal wa daɣ du-təxlaka, fəlas kay wər təṃoṣa ar əg̣odrar amaran tələsaq-qu tewaɣlay.»

20 Iga aləs i tənṭut eṣəm Xawa fəlas ənta a təṃosat anna n aytedan kul.

21 Amaran ig'Əməli Məššina y Adəm əd tənṭut-net isəlsa daɣ agašek.

22 Iṇṇa Əməli Məššina: «Azzama aggadəm itša ara n ašək wa n maṣnat iqqal šilat n iyyan daɣ-na, iṣṣan a wa olaɣan d a wa wər noleɣ, wədi əgdəlatana y as teṭṭay n aratan n ašək wa n təməddurt ənta da, fəlas as tan-itša ad-iɣləl har faw.

23 Təzzar ikkas-tu Əməli Məššina daɣ əgoras wa ihan akal wa n Edan fəl ad-igyək aṃadal wa daɣ d-itawaxlak.

24 As itawastaɣ aggadəm daɣ əgoras wa n Edan ig'Əməli Məššina angalosan as itawaṇṇu kəruban daɣ dənnəg n əgoras og̣azan-tu, əntanay əd takoba tətaggit əbələzbələz an tamsay, tətiɣələyɣələyat iṃan-net. Əwaɣan tarrayt ta təkkat ašək wa n təməddurt.

← Genesis 2   Genesis 4 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 190, 191, 192, 193, 234, 235, 236 ...

Conjugial Love 353

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 404

True Christian Religion 279, 504

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 54, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ...

Apocalypse Revealed 239, 455, 538, 550, 562, 565, 788 ...

Conjugial Love 132, 135, 156, 413, 444

Divine Providence 211, 275, 310, 313

The Lord 19

Sacred Scripture 97

Heaven and Hell 341

The Last Judgment (Continuation) 61, 62

True Christian Religion 48, 260, 380, 470, 498, 508, 606 ...

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Duchovní témata:

Prophecies About Jesus
Přeložit: