Genesis 4

Tamajaq Portions

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 3   Genesis 5 →

1 Inamanṣa Adəm əd Xawa taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Kayin. Təṇṇa: «Əgrawa aləs əs tədhəlt n Əməli.»

2 Dəffər a di teraw-du amaḍray-net Habila. Iqqal Habila amaḍan ən taɣsiwen, amaran Kayin ənta əmagyak a iṃos.

3 As təga dəffər tamert eway-du Kayin y Əməli daɣ aratan ən tawagost-net, iṃos a wen təṇafut.

4 Iṇkar Habila ənta da igzam maddanəs ən taɣsiwen-net win azzarnen əs təhut. Təzzar ikkas-as-du daɣ-san šiblalen šin əddəratnen eway-as-tanat-du. Iqbal Əməli Habila əd təṇafut-net,

5 mišan wər iqbel Kayin əd təṇafut ta nnet. Iggaz alham Kayin wəllen. Təddew-du təkenzert gər aṇaran-net.

6 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Wər təleɣ əddəlil s alham wala təkenzert.

7 As tətaggaɣ əmazal olaɣan illikan ətəwəqbal-nak mišan as tu-wər-tətəgga wədi abakkad iha dər-ək isəlsa, ira a sər-ək d-iggəd fəl a kay ihlək. Eges kay arn-ay.»

8 Təzzar iṇṇa Kayin y amaḍray-nnet Habila ad-akkin šiwəgas. As tanat-in oṣan iggad-du Kayin əs Habila, inɣ-ay.

9 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Ma ig'amaḍray-nnak Habila?» Təzzar iṇṇa: «Wər əṣṣena, wərgeɣ əmag̣az-net a əṃosa.»

10 Iṇṇ-as Əməli: «Ma fəl təgeɣ əmazal a? Ənəy! Tarawrawt n əzni n amaḍray-nnak təga-ddu daɣ aṃadal har di du-tewad.

11 Əmərədda təwar kay allaɣanat, tətiwastaɣa daɣ aṃadal wa fəl inɣal əzni n amaḍray-nnak wa tənɣeɣ əs fassan-nak.

12 Kud təgyakaɣ aṃadal da wər kay z-iləs tehakkay ən təṇfa-nnet. Ad təqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet.»

13 Iṇṇa Kayin y Əməli: «Wər əfrega y əzuk a fall-i iṃos ərruzmatan n əmazal wa əge.

14 Təstaɣaɣ-i azala fəl tasayt n aṃadal amaran ənamaggaga dər-ək, aba as daɣ-i təṣaggada. Ad əqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet amaran i di igrawan ad-i-anɣu.»

15 Iṇṇ-as Əməli: «Kala kala ar i inɣan Kayin ad-tətəwəkkəs taṇṇət-net s əṣṣa ərruzmatan.» Təzzar ig'Əməli asannal fəl Kayin fəl i dər-əs imməṇayan wər tu-z-anɣu.

16 Təzzar inamaggag Kayin d Əməli iɣsar daɣ akal wa n Nod daɣ dənnəg n Edan.

17 Inamanṣa Kayin əd taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Xenok. Təzzar ikras Kayin aɣrəm ig-as eṣəm ən rur-es Xenok.

18 Xenok igraw barar, ig-as eṣəm Ɣirad, Ɣirad eraw Məxuyal, Məxuyal eraw Mətušal amaran Mətušal eraw Lamek.

19 Lamek iga ṣanatat təḍoden əganen iṣmawan, iyyat Ɣada, tahadat Tsilla.

20 Ɣada teraw Yabal, ənta a iṃosan əmaraw ən maḍanan a əɣassarnen daɣ həktan.

21 Eṣəm n amaḍray-net Yubal, ənta əmaraw ən məzzəla win əggatnen aṇzad əd təsənsəq.

22 Tsilla ənta da teraw Tubal-Kayin əmaraw ən ṇadan win əggatnen daruɣ əd ṭəzoli. Tamaḍrayt ən Tubal-Kayin eṣəm-net Naɣama.

23 Iṇṇa Lamek i təḍoden-net: «Kamatay, šiḍoden-in, ṣəsəmmat y əməsli-nin, təsəddərgənmat y awal-in, fəlas tenaɣay a əgeɣ aləs wa di isabbasan d əbi wa di iwatan.

24 Kud Kayin tətawakkas-as taṇṇət s əṣṣayat təməzal, nak a di tətəwəkkəs s əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa.»

25 Inamanṣa Adəm əd taɣur-əs, teraw-du barar ən yay, təg-as eṣəm Set «fəlas, a təṇṇa, Məššina a di ikfan əzzurriya daɣ adagg ən Habila wa inɣa Kayin.»

26 Set ənta da igraw barar, ig-as eṣəm Enoš. Den da ad itawaggaz Əməli šin n ətəwəɣbad.

← Genesis 3   Genesis 5 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 ...

Apocalypse Explained 817

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405

True Christian Religion 279


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 337, 346, 347, 348, 349, 485, 527 ...

True Christian Religion 466


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 427, 838

Spiritual Experiences 323, 4139

Anderer Kommentar

  Geschichten:


  Spirituelle Themen:
Übersetzen