Genesis 5

Studie

         |

1-2 Əzəl wa dd-ixlak Məššina aggadəm ig-ay-du əs tulat-net. Yay əd təntay ixlak-kan-du. Iga fall-assan albaraka-nnet amaran ig-asan eṣəm aytedam, əzəl wa da tan-d-ixlak. Ənta da əzzurriya n Adəm.

3 As ig'Adəm ṭemeday n awatay əd karadat təmərwen, iddar, eraw-du barar əs šaššela-nnet, təzzar ig-as eṣəm Set.

4 Dəffər təhut ən Set, Adəm iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

5 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər a di aba-tu.

6 As iga Set ṭemeday n awatay əd ṣəmmos eraw-du Enoš.

7 Dəffər təhut n Enoš, Set iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əṣṣa, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

8 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd maraw d əššin, dəffər a di aba-tu.

9 As ig'Enoš ṭazayat təmərwen n awatay eraw-du Qenan.

10 Dəffər təhut ən Qenan, Enoš ig'əṭṭamat ṭəmad n awatay əd maraw əd ṣəmmos, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

11 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.

12 As iga Qenan əṣṣayat təmərwen n awatay eraw-du Mahalalel.

13 Dəffər təhut ən Mahalalel, Qenan iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əkkozat təṃərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

14 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṃaraw, dəffər a di aba-tu.

15 As iga Mahalalel ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Yared.

16 Dəffər təhut ən Yared, Mahalalel iga əṭṭamat ṭəmad n awatay əd karadat təmərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

17 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṭṭamat ṭəṃad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.

18 As iga Yared ṭemeday n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin eraw-du Xenok.

19 Dəffər təhut ən Xenok Yared iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

20 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəṃad n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin, dəffər a di aba-tu.

21 As iga Xenok ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Mətušalax.

22 Dəffər təhut ən Mətušalax, Xenok iga karadat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen, iha tarrayt ta n Məššina.

23 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan karadat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṣəmmos.

24 Xenok iha tarrayt ta n Məššina, dəffər a di ittənkal fəlas Məššina ad t-idkalan.

25 As iga Mətušalax ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əṣṣa eraw-du Lamek.

26 Dəffər təhut ən Lamek Mətušalax ig'əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

27 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṭaza, dəffər a di aba-tu.

28 As iga Lamek ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin eraw-du barar ən yay.

29 Ig-as eṣəm Nux. Iṇṇa: «Barar wa ənta a dana z-aləman fəl ṃan daɣ aṇay n ark-aṇay n əššəɣəl ən fassan-nana fəlas aṃadal a ilɣan Əməli.»

30 Dəffər təhut ən Nux, Lamek iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, iddar, itaraw bararan əd təbararen.

31 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa, dəffər a di aba-tu.

32 As iga Nux ṣəmmosat ṭəmad n awatay eraw-du Šem, Xam əd Yafet.

  
Scroll to see more.