Genesis 5

Study

       

1-2 Əzəl wa dd-ixlak Məššina aggadəm ig-ay-du əs tulat-net. Yay əd təntay ixlak-kan-du. Iga fall-assan albaraka-nnet amaran ig-asan eṣəm aytedam, əzəl wa da tan-d-ixlak. Ənta da əzzurriya n Adəm.

3 As ig'Adəm ṭemeday n awatay əd karadat təmərwen, iddar, eraw-du barar əs šaššela-nnet, təzzar ig-as eṣəm Set.

4 Dəffər təhut ən Set, Adəm iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

5 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər a di aba-tu.

6 As iga Set ṭemeday n awatay əd ṣəmmos eraw-du Enoš.

7 Dəffər təhut n Enoš, Set iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əṣṣa, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

8 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd maraw d əššin, dəffər a di aba-tu.

9 As ig'Enoš ṭazayat təmərwen n awatay eraw-du Qenan.

10 Dəffər təhut ən Qenan, Enoš ig'əṭṭamat ṭəmad n awatay əd maraw əd ṣəmmos, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

11 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.

12 As iga Qenan əṣṣayat təmərwen n awatay eraw-du Mahalalel.

13 Dəffər təhut ən Mahalalel, Qenan iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əkkozat təṃərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

14 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṃaraw, dəffər a di aba-tu.

15 As iga Mahalalel ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Yared.

16 Dəffər təhut ən Yared, Mahalalel iga əṭṭamat ṭəmad n awatay əd karadat təmərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

17 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṭṭamat ṭəṃad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.

18 As iga Yared ṭemeday n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin eraw-du Xenok.

19 Dəffər təhut ən Xenok Yared iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

20 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəṃad n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin, dəffər a di aba-tu.

21 As iga Xenok ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Mətušalax.

22 Dəffər təhut ən Mətušalax, Xenok iga karadat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen, iha tarrayt ta n Məššina.

23 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan karadat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṣəmmos.

24 Xenok iha tarrayt ta n Məššina, dəffər a di ittənkal fəlas Məššina ad t-idkalan.

25 As iga Mətušalax ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əṣṣa eraw-du Lamek.

26 Dəffər təhut ən Lamek Mətušalax ig'əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

27 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṭaza, dəffər a di aba-tu.

28 As iga Lamek ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin eraw-du barar ən yay.

29 Ig-as eṣəm Nux. Iṇṇa: «Barar wa ənta a dana z-aləman fəl ṃan daɣ aṇay n ark-aṇay n əššəɣəl ən fassan-nana fəlas aṃadal a ilɣan Əməli.»

30 Dəffər təhut ən Nux, Lamek iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, iddar, itaraw bararan əd təbararen.

31 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa, dəffər a di aba-tu.

32 As iga Nux ṣəmmosat ṭəmad n awatay eraw-du Šem, Xam əd Yafet.

  

Exploring the Meaning of Genesis 5      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 460. This chapter treats specifically of the propagation of the Most Ancient Church through successive generations, almost to the flood.

AC 461. The Most Ancient Church itself, which was celestial, is what is called "Man (homo)," and a "likeness of God" (verse 1).

AC 462. A second church which was not so celestial as the Most Ancient Church, is called "Seth" (verses 2, 3).

AC 463. A third church was called "Enosh" (verse 6); a fourth "Kenan" (verse 9); a fifth "Mahalalel" (verse 12); a sixth " Jared" (verse 15); a seventh "Enoch" (verse 18); and an eighth church "Methuselah" (verse 21).

AC 464. The church called " is described as framing doctrine from what was revealed to and perceived by the Most Ancient Church, which doctrine, although of no use at that time, was preserved for the use of posterity. This is signified by its being said that "Enoch" was no more, because God took him" (verses 22, 23, 24).

AC 465. A ninth church was called "Lamech" (verse 25).

AC 466. A tenth, the parent of three churches after the flood, was named "Noah." This church is to be called the Ancient Church (verses 28, 29).

AC 467. "Lamech" is described as retaining nothing of the perception which the Most Ancient Church enjoyed; and "Noah" is described as a new church (verse 29).