Genesis 15

Xhosa

Study the Inner Meaning

← Genesis 14   Genesis 16 →

1 Emveni kwezo zinto, lafika ilizwe likaYehova kuAbram ngombono, lisithi, Musa ukoyika, Abram; ndiyingweletshetshe yakho, umvuzo wakho omkhulu kunene.

2 Wathi uAbram, Nkosi yam, Yehova, wondinika ntoni na? Ndihamba ndingenamntwana; indlamafa yendlu yam ngulo Eliyezere waseDamasko.

3 Wathi uAbram, Yabona, akundinikanga mbewu; yabona, umntu ongowendlu yam uya kuba yindlamafa yam.

4 Nalo ilizwi likaYehova lifika kuye, lisithi, Akayi kuba yindlamafa yakho lo; ngoya kuphuma ezibilini zakhe, yena oya kuba yindlamafa yakho.

5 Wamsa phandle, wathi, Khawubheke phezulu ezulwini, uzibale iinkwenkwezi, ukuba unokuzibala; wathi kuye, Iya kuba njalo ke imbewu yakho.

6 Wakholwa kuYehova; oko wakubalela ebulungiseni kuye.

7 Wathi kuye, NdinguYehova owakukhuphayo eUre yamaKaledi, ukuba ndikunike eli lizwe, ulidle ilifa.

8 Wathi yena, Nkosi Yehova, ndiya kwazi ngantoni na, ukuba ndiya kulidla ilifa?

9 Wathi kuye, Ndithabathele ithokazi eliminyaka mithathu, nemazi yebhokhwe eminyaka mithathu, nenkunzi yemvu eminyaka mithathu, nehobe, negobo levukuthu.

10 Wamthabathela ke zonke ezo zinto, wazicanda kubini, wazibeka izahlulo, esinye sakhangelana nesinye; ke zona iintaka akazicanda.

11 Ehla amaxhalanga phezu kwezidumbu, wawaphekuza uAbram.

12 Kwathi, xa litshonayo ilanga, efikelwe uAbram bubuthongo obukhulu, wabo na efikelwa kukothuka nabubumnyama obukhulu.

13 Wathi kuAbram, Yazi ke, ukuba imbewu yakho iya kuba ngumphambukeli ezweni elingelayo, ibakhonze abo, bayicinezele, iminyaka emakhulu mane.

14 Kananjalo uhlanga eya kulukhonza ndiya kulugweba; emveni koko iya kuphuma ineempahla ezininzi.

15 Ke wena uya kuya kooyihlo unoxolo; ungcwatywe uyingwevu enkulu.

16 Kwesesine isizukulwana iya kubuyela apha, kuba ubugwenxa bama-Amori abukazaliseki.

17 Kwathi, lakuba litshonile ilanga, kwakuba sithokothoko, wabona kukho; iziko eliqhumayo, elinelangatye elidangazelayo, elacanda phakathi kwezo zahlulo.

18 Ngaloo mini ke uYehova wenza umnqophiso noAbram, wathi, Imbewu yakho ndiyinike eli lizwe, lithabathele emlanjeni waseYiputa, lise emlanjeni omkhulu, emlanjeni ongumEfrati:

19 amaKeni, namaKinazi, namaKadimon,

20 namaHeti, namaPerizi, namaRafa,

21 nama-Amori, namaKanan, namaGirigashi, namaYebhusi.

← Genesis 14   Genesis 16 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 1778, 1779, 1780, 1781, 1782

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 120, 1025, 1444, 1680, 1784, 1785, 1786 ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

True Christian Religion 755

Show references from Swedenborg's unpublished works
Translate: