Jonah 3

Study the Inner Meaning

Vietnamese (1934)     

← Jonah 2   Jonah 4 →

1 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng:

2 Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.

3 Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Ðức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường.

4 Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!

5 Dân thành Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ.

6 Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro.

7 Ðoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước;

8 nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình.

9 Ai biết rằng hoặc Ðức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?

10 Bấy giờ Ðức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Ðức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.

← Jonah 2   Jonah 4 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 588, 623, 4779, 7520, 7523, 9437, 9723, ...

Apocalypse Revealed 166, 337, 492, 567

Sacred Scripture 51

True Christian Religion 226


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 408, 637, 650

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 33:6

1 Samuel 6:5

2 Samuel 12:22

1 Kings 21:27, 29

2 Kings 19:1

2 Chronicles 20:3

Esther 4:1, 3

Proverbs 28:13

Isaiah 1:16, 58:6

Jeremiah 1:7, 17, 6:26, 18:7, 28:8, 42:10

Joel 2:13, 14

Amos 5:15, 7:3, 6

Jonah 1:1, 2, 15, 4:2

Zephaniah 2:3

Matthew 11:21, 12:41

Luke 11:32

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Beauty for Ashes
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: