မMatthewဲ 1

Study the Inner Meaning

သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835)     

← မာလခိ 4   မMatthewဲ 2 →

1 အာဗြဟံနှင့် ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသော ယေရှုခရစ်၏ ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စာရင်း ဟူမူကား၊

2 အာဗြဟံသား ဣဇာတ်။ ဣဇာက်သား ယာကုပ်ယာကုပ်သား ယုဒမှစ၍ ညီနောင်တစု။

3 ယုဒသည် မိမိခင်ပွန်း တာမာတွင်မြင်သော သားဖာရက်နှင့်ဇာရ။ ဖာရက်သားဟေဇရုံ။ ဟေဇရုံသား အာရံ။

4 အာရံသားအမိနဒပ်။ အမိနဒပ်သားနာရှုန်။ နာရှုန်သားစာလမုန်။

5 စာလမုန်သည် မိမိခင်ပွန်း ရာခပ်တွင်မြင်သော သားဗောဇ။ ဗောဇသည် မိမိခင်ပွန်းရုသတွင် မြင်သော သားဩဗက်။ ဩဗက်သားယေရှဲ။ ယေရှဲသား ဒါဝိဒ်မင်းကြီးတည်း။

6 ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ဥရိယ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဘူးသော မိန်းမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်။

7 ရှောလမုန်သား ရောဗောင်။ ရောဗာင်သား အဘိယ။ အဘိယာသား အာသ။

8 အာသသားယောရှဖတ်။ ယောရှဖတ်သား ယဟောရံ။ ယဟောရံသား ဩဇိ။

9 ဩဇိသားယောသံ။ ယောသံသား အာခတ်။ အာခတ်သား ဟေဇကိ။

10 ဟေဇကိသားမနာရှေ။ မနာရှေသားအာမုန်။ အာမုန်သားယောရှိ။

11 ယောရှိသား ယောယကိမ်။ ယောယကိမ်သည် ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းခါနီးတွင် မြင်သောသား ယေခေါနိမှစ၍ ညီနောင်တစုတည်း။

12 ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းသည့်နောက်၊ ယေခေါနိသားရှာလသေလ။ ရှာလသေလသား ဇေရုဗဗေလ။

13 ဇေရုဗဗလသားအဗျုဒ်။ အဗျုဒ်သား ဧလျာကိမ်။ ဧလျာကိမ်သား အာဇော်။

14 အာဇော်သား ဇာဒုတ်။ ဇာဒုတ်သား အာခိမ်။ အာခိမ်သားဧလုဒ်။

15 ဧလုဒ်သား ဧလာဇာ။ ဧလာဇာသား မဿန်။ မဿန်သား ယာကုပ်

16 ယာကုပ်မြင်သောသားကား၊ မာရိ၏ ခင်ပွန်းယောသပ်တည်း။ ထိုမာရိသည် ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ် သမုတ်သော ယေရှု၏ မယ်တော်ဖြစ်၏။

17 ဤသို့လျှင်၊ မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကား၊ အာဗြဟံမှသည် ဒါဝိဒ်တိုင်အောင် တဆယ်လေးဆက်၊ ဒါဝိဒ် မှသည် ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းသည်တိုင်အောင် တဆယ်လေးဆက်၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ ပြောင်းပြီးမှသည် ခရစ်တော်တိုင်အောင် တဆယ်လေးဆက်ဖြစ်သတည်း။

18 ယေရှုခရစ်သည်ဘွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ မယ်တော်မာရိသည် ယောသပ်နှင့် ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍ မရှက်တင်မှီတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့် ပဋိသန္ဓေစွဲနေ၏။

19 သူ၏ခင်ပွန်းယောသပ်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍၊ မာရိအသရေကို မပျက်စေချင်သောကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မည်ဟု အကြံရှိ၏။

20 ထိုသို့ ကြံစည်၍နေစဉ်တွင် အိပ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှား၍၊ ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသပ်၊ သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကို ထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ဤပဋိသန္ဓေ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။

21 သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှ ကယ်ချွတ် မည်သူဖြစ်သော ကြောင့်၊ ယေရှု ဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။

22 ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော် ပြည့်စုံ မည် အကြောင်းအတည်း။

23 ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားကြည့်ရှုလော့။ သတို့သမီးကညာသည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရကြလတံ့ဟုလာသတည်း။ ဧမာနွေလအနက်ကား ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟု ဆိုလိုသတည်း။

24 ယောသပ်သည် အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျှင် ာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မှာားသည့်အတိုင်းပြု၍ မိမိခင်ပွန်းကို ိန်းသိမ်းလေ၏။

25 သို့သော်လည်း၊ သားဦးကို မဘွားမှီတိုင်အောင် သံဝါသမပြုဘဲနေ၏။ ထိုသားကိုလည်း ယေရှုဟူသော အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။

← မာလခိ 4   မMatthewဲ 2 →
   Study the Inner Meaning

Explanation of Matthew 1      

By Rev. John Clowes M.A.

Verse 1. That the Word throughout treats of the spiritual productions of faith and love derived from the Lord.

Verses 2-17. These productions are enumerated under various names expressive of their qualities;

Verses 2-6. And may be reduced to three classes; the first of which is celestial;

Verses 7-12. and the second spiritual;

Verses 12-16. and the third natural;

Verse 17. all of which are most holy.

Verse 18. That the Lord, as to His Human essence, was conceived from the Divine, in the mother Mary, who thus represented the church as to good, about to be conjoined to its proper truth.

Verse 19. That the truth of the church could not comprehend this, and was about to separate itself from its good;

Verses 20-21. Until instructed in its obscure state from the Word, teaching that the Lord would assume the Human essence, as a means of rescuing man from hell;

Verses 22-23. As had been predicted

Verse 24. Thus illumination succeeds, and the conjunction of good and truth in the church;

Verse 25. And all salvation is acknowledged to be from the Lord's Divine Humanity.

From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Arcana Coelestia 1925, 9809, 10154, 10819

Apocalypse Revealed 613, 962

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

Doctrine of the Lord 6, 19, 21, 29

True Christian Religion 82, 140, 188, 683

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 619, 815, 852, 1069, 1104

On the Athanasian Creed 30, 45, 46

De Domino 38

Justification 0

Marriage 82

Scriptural Confirmations 2, 4, 9, 12, 14, 29, 30, ...

Hop to Similar Bible Verses

ကမ္ဘာ ဦး 5:1, 11:27, 16:11, 17:5, 20:3, 21:3, 25:26, 29:35, 35:22, 38:29, 30

တောလည်ရာ 5:30, 31

တရားဟောရာကျမ်း 24:1

ယောရှုသည် 2:1

ရုသ 1:4, 2:1, 4:12, 13, 17, 18

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 16:12

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 2:4, 7, 5:3, 14, 7:12, 11:3, 12:24

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 11:43, 14:31, 15:8, 22:41

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 8:16, 14:21, 15:32, 16:1, 18:1, 20:21, 21:18, 24, 26, 24:6, 14, 25:11

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 1:34, 2:1, 3:5, 10, 9:1

z ဇရ 3:2, 8

ဆာလံ 130:8

ဟေရှာယ 1:1, 7:14, 8:10, 11:1

ယေရမိ 27:20

ဟဂ္ဂဲ 1:13

Bible Word Meanings

အာဗြဟံ
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

ယာကုပ်
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ဖာရက်
Phares,' which means 'breach,' in Genesis 38:29, signifies the apparent separation of truth from good.

တဆယ်လေး
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

ခရစ်တော်
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

ကောင်းကင်တမန်
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

တမန်
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

ကယ်
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

မြင်
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angels and Stars at Christmas Time
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Angels in the Christmas Story
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Christ, the Son of David
Worship Talk | Ages 7 - 14

 For Reflection: The Name Immanuel
Think about the name “Immanuel” which literally means “God with us.” How is the Lord with us?
Activity | Ages over 15

 God Born as a Baby
Jesus was not like other people. His Father was God, while his mother was human, allowing Jesus to fight and overcome the forces of hell.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 God with Us
Coloring Page | Ages 7 - 14

 He Is God and King
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Come into the World
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Comes into the World (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Comes into the World (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Comes into the World (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Savior
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Understanding the Virgin Birth
Article | Ages 15 - 17


Translate: