Ezechiel 42

Study the Inner Meaning

Czech BKR         

← Ezechiel 41   Ezechiel 43 →

1 Potom mne vyvedl k síni zevnitřní, kteráž byla na půlnoci, a přivedl mne k těm komůrkám, kteréž byly před příhradkem, a kteréž byly naproti stavení na půlnoci,

2 Jehož délka při dveřích půlnočních na pohledění byla sto loket, a šířka padesát loket.

3 Naproti síni vnitřní, kteráž měla dvadceti loket, a naproti dlážení, kteréž bylo v síni zevnitřní, byl palác naproti paláci třmi řady.

4 Před komůrkami pak byli pláckové desíti loket zšíří vnitř, cesta k nim lokte jednoho, a dvéře jejich na půlnoci.

5 Komůrky pak nejvyšší byly užší, proto že palácové byli širší než ony, nežli nejzpodnější a prostřední stavení.

6 Nebo o trojím ponebí bylo, ale nemělo žádných sloupů, jacíž byli sloupové síní; protož užší bylo nežli dolejší i než prostřední od země.

7 Ohrady pak, kteráž byla vně naproti komůrkám k síni zevnitřní, před komůrkami, dlouhost byla padesáti loket.

8 Nebo dlouhost komůrek, kteréž byly v síni zevnitřní, byla padesáti loket, před chrámem pak sto loket.

9 Pod těmi pak komůrkami bylo vcházení od východu, skrze kteréž by se vcházelo do nich z síně té zevnitřní.

10 Na šíř ohrady té síně k východu před příhradkem i před stavením byly komůrky.

11 Cesta pak před nimi byla podobná cestě komůrek, kteréž byly na půlnoci. Jakáž byla dlouhost jejich, tak širokost jejich, a všecka vycházení jejich i dvéře jejich podobná oněmno.

12 A dvéře těch komůrek, kteréž byly na poledne, podobné byly dveřím při začátku cesty, cesty před ohradou přímou k východu, kudyž se vchází do nich.

13 I řekl mi: Komůrky na půlnoci a komůrky na poledne, kteréž jsou před příhradkem, jsou komůrky svaté, kdežto jídají kněží, kteříž přistupují k Hospodinu, věci nejsvětější. Tam nechávati budou věcí nejsvětějších a obětí suchých, též za hřích a za vinu; nebo to místo svaté jest.

14 Když tam vejdou kněží, tedy nevyjdou z svatyně do síně zevnitřní, leč tam nechají roucha svého, v němž přisluhovali; nebo svaté jest. A oblekou roucha jiná, když budou míti přistupovati k tomu, což se dotýče lidu.

15 A dokonav rozměřování domu vnitřního, i vedl mne k bráně, kteráž byla na východ, a změřil jej vůkol a vůkol.

16 Změřil stranu východní prutem, pět set loket prutových tím prutem vůkol.

17 Změřil stranu půlnoční tím prutem, pět set prutů vůkol.

18 Změřil stranu polední tím prutem, pět set prutů.

19 A obrátiv se k straně západní, naměřil tím prutem pět set prutů.

20 Na čtyři strany změřil to, totiž zed vůkol a vůkol, zdélí pěti set, a zšíří pěti set, aby dělila svaté místo od obecného.

← Ezechiel 41   Ezechiel 43 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Tajemství nebe 9603, 9741

Apocalypse Explained 627

Apocalypse Revealed 486, 861, 945

Conjugial Love 26

Božská Prozřetelnost 134

O Pánu 52

Nebe a peklo 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 165


Other references to this chapter:

Tajemství nebe 648, 3708, 3858, 4482, 4545, 5291, 9457, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 487, 904

Nebe a peklo 197


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 220, 418, 422, 629, 630

Scriptural Confirmations 4, 53

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 6:19, 16:24

2. Paralipomenon 4:9

Ezechiel 40:5, 6, 17, 41:10, 43:12, 44:19, 45:2, 46:19

Zjevení Janovo 11:1

Word/Phrase Explanations

padesát
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...


Translate: